Professionel rådgivning

Som rådgiver og partner for kommuner, forsyninger og industrier udfører og koordinerer vi alle opgaver inden for vandbehandling og sikrer miljørigtige helhedsløsninger, der tager højde for alle aspekter af vandbehandlingen.

Vores rådgivning omfatter

Vi bistår vores kunder med professionel rådgivning af såvel store komplekse anlæg som mindre afgrænsede opgaver og sikrer jer en driftssikker, fremtidssikret og økonomisk fordelagtig løsning. Vi hjælper jer med overordnet spildevandsplanlægning, og tilbyder jer samarbejde om:

 • Strukturanalyser
 • Tilstandsvurderinger
 • Benchmarking
 • Kapacitetsvurderinger
 • Belastningsanalyser
 • Helhedsvurderinger
 • Driftsoptimeringer
 • Energioptimeringer

Få hjælp til beregning af særbidrag

Vi tilbyder forsyninger professionel rådgivning om beregning og implementering af det lovpligtige særbidrag, som efter ”forurener betaler”- princippet pålægges virksomheder, der afleder særligt forurenet spildevand. 

Vi hjælper forsyninger med at:

 • Gennemgå den industrielle belastning
 • Tilpasse betalingsvedtægter
 • Opgøre og fordele mer-udgifter til rensning af særligt forurenet spildevand

Industrisymbiose

Vi rådgiver om industrisymbiose, som kort fortalt er, når affaldsproduktet hos fx en forsyning kan anvendes i produktionen i en anden virksomhed. Det kan fx være slam, der kan anvendes på landmandens mark. Industrisymbiose er en god forretning for virksomhederne og en kæmpegevinst for miljøet. 

Simulering af processerne på renseanlæg

Krüger tilbyder modellering af hele anlæggets processer i BioWin, som er et modelværktøj til simulering af de biologiske, kemiske og fysiske processer. Det kan bruges til at beregne hvilke konsekvenser ændringer kan have på renseanlæggets drift. Vi underviser og rådgiver forsyningen i brugen af BioWin.

Mikrobiologiske analyser

Vi analyserer bakteriesamfund i aktivt slam fra renseanlæg og kan undersøge følgende for jer:

 • Dårlig bundfældning på grund af tråde 
 • Biologisk procesoptimering
 • Ændringer i de biologiske processer
 • Identifikation og kvantificering af bakteriegrupper 
 • Evaluering af baktiernes levedygtighed
 • Slamkarakteristiska med lys-mikroskopi

Kildesorteret organisk dagrenovation

Vi rådgiver også om kildesorteret husholdningsaffald - i daglig tale kaldet KOD. En effektiv kildesortering af madaffaldet hos borgerne og en miljøvenlig omdannelse af affaldet til biogas kan sikre en høj grad af genanvendelse, hvor energien udnyttes effektivt. Lad os vise hvordan.

Del