Proces- eller kemiingeniør til Krüger i Søborg

Vil du arbejde med avanceret forureningsfjernelse fra jord- og grundvandsmiljø?

Vi søger en fagligt stærk kollega, der vil være med til at skabe sikre, effektive og konkurrencedygtige løsninger til termisk oprensning af jord og grundvand. Krüger er en internationalt orienteret virksomhed, og vi udfører oprensninger af forurenede grunde i hele Europa.

Procesingeniør, kemiingeniør eller kemiker med interesse for tværfagligt samarbejde
Vores fokus er Krüger's termiske oprensningsprojekter, der involverer design og udførelse af in situ forureningsfjernelse ved opvarmning af forurenet jord/klippe og samtidig ekstraktion af den fordampede forurening. Markedet for denne type af oprensning har gennem flere år været stigende, og de lokaliteter vi behandler bliver større og mere komplekse. Vi møder nye, vanskeligere og mere sammensatte forureningstyper, og bliver hele tiden udfordret på vores faglige viden med problemstillinger, som kræver indgående kendskab til kemi/kemiske reaktioner. Vi søger derfor en person, som kan underbygge vores kompetencer inden for miljøkemi/kemiteknik/ materialeforståelse.

Du kan se frem til at arbejde med kendte kemiske processer i nye kombinationer. Du vil gøre en forskel med dit dybe kendskab til kemiske processer, stoffers toksicitet, korrosionsegenskaber etc. 

Eksempler på mulige problemstillinger kunne være:

 • Hvorvidt en given forurening og dennes nedbrydningsprodukter potentielt kan være skadelig for materialer i vores behandlingsanlæg
 • Om kemiske/biologiske forhold i jord eller grundvand kan skabe udfældninger/korrosion eller andre problemer i vores ekstraktionssystemer og –filtre
 •  Hvorledes akut toksiske stoffer håndteres sikkerhedsmæssigt i vores behandlingsanlæg
 • Hvordan den fordampede forurening bedst behandles – er der nok masse til en termisk oxidizer eller er aktivt kul den bedste løsning – findes der bedre/billigere løsninger
 • Hvordan givne kemiske stoffer vil opføre sig ved opvarmning, herunder hvilke nedbrydningsprodukter der dannes
 • Problemløsning i forbindelse med behandling af kondenseret damp og fænomener som aerob/anaerob vækst, udfældninger mm. i filtermaterialer

På sigt vil der, hvis dine interesser peger i den retning, være mulighed for, at du kan få ansvaret for gennemførslen af hele oprensningsprojekter som projektleder.

Vi forestiller os, at du har:

 • En stærk faglig baggrund inden for kemi
 • Minimum fem års erfaring fra relevante stillinger i industrien
 • En stærk teoretisk baggrund kombineret med en praktisk evne til at implementere løsninger, der fungerer i virkeligheden
 • Entreprenørånd 

Som person er du initiativrig, ambitiøs, pligtopfyldende og kvalitetsbevidst. Du har et højt drive og forstår vigtigheden af erfaringsudveksling og sparring med kollegaer i løsningen af dine opgaver.

Din nye afdeling i København (Søborg)
Du får 14 kompetente kollegaer med stor international erfaring med termisk oprensning af forurenede grunde. Vi er et bredt team bestående af miljø- og maskiningeniører, geologer, maskinmestre, site operators mm. Vores overordnede mål er at foretage effektive oprensninger på forurenede grunde, i stærke og tillidsskabende relationer med vores kunder og samarbejdspartnere. Derudover har vi yderligere 435 kollegaer i Storkøbenhavn, Aarhus og Aalborg, der arbejder med drikkevand, spildevand, afløbssystemer, slambehandling, styring og overvågning etc. I Krüger har vi fokus på din faglige udvikling og din trivsel.

Læs mere om os på www.kruger.dk og følg vores projekter på LinkedIn Krüger Soil Remediation eller vores minisite.

Process or chemical engineer for Krüger in Søborg

Would you like to work with advanced soil and groundwater remediation?

We are looking for a professional skilled colleague who will join our mission of performing safe, efficient and competitive solutions for thermal remediation of soil and groundwater. Krüger is an internationally oriented company, and we perform soil remediation projects throughout Europe.

Process engineer, chemistry engineer or chemist with interdisciplinary skills
Our focus is Krüger's thermal remediation projects that involve design and execution of in situ remedy by electrical heating of contaminated soil / rock and at the same time extracting the vaporized contaminants. The market for this type of remediation has been increasing for several years, and the sites we treat become bigger and more complex. We are meeting new, more difficult and more complex contaminants, and are constantly challenged on our professional knowledge with issues that require thorough knowledge of chemistry / chemical reactions. We are therefore looking for a person who can substantiate our competencies in environmental chemistry, chemical engineering, understanding of materials etc.            

You can look forward to work with known chemical processes in new combinations. You will make a difference with your profound knowledge of chemical processes, toxicity, corrosion properties, etc.

Examples of possible issues could be:

 • Whether a given contamination and its degradation products may potentially be harmful to materials in our treatment plant
 • If chemical / biological conditions in soil or groundwater can cause precipitation / corrosion or other problems in our extraction systems and filters
 • How hazardous toxic substances are handled safely in our treatment facilities
 • Minimum fem års erfaring fra relevante stillinger i industrien
 • How to treat the vaporized contaminants - Is there enough mass of contamination to use a thermal oxidizer or is activated carbon the best solution? Are there better / cheaper solutions?
 • How given chemical substances will behave when heated, including which degradation products are formed
 • Problem solving in the treatment of condensed vapor and phenomena such as aerobic / anaerobic growth, precipitation, etc. in filter materials

In the long run, and if your interests point in that direction, it will be an option that you will be responsible for the implementation of entire remediation projects as a Project Manager.

We imagine that you have:

 • A strong academic background in chemistry
 • Minimum five years’ experience from relevant positions in the industry
 • A strong theoretical background combined with a practical ability to implement solutions that work in real life
 • Entrepreneurship

Send application marked: ”Process or chemical engineer” to nytjob@kruger.dk Deadline: July 17.th 2017

If you have questions, please feel free to contact Maiken Faurbye, Head of Department, at 3969 0222.

Visit our thermal soil remediation minisite for more information. 

www.kruger.dk

Del