Billund BioRefinery - Fremtidens renseanlæg

- Det helt ekstraordinære i Billund er, at vi kan sambehandle organisk affald fra husholdninger med spildevandsslam. Billund Vand har erfaring med at behandle organisk affald gennem mange år, men vi lægger nogle nye løsninger oveni. Billund Vand og vi viser sammen vejen frem mod at få langt mere energi ud af slam og det organiske affald end hidtil, siger Ole Sinkjær, afdelingschef i Krüger.

Krüger har samlet en række state-of-the-art løsninger på ét sted. Det gælder bl.a. rensemetoden Anita™Mox, STAR styringssystemet og udvidet efterfiltrering med et Hydrotech-filter, der rækker ud over myndighedskravene efter ønske fra Billund Vand. Billund Vands driftsorganisation, Krügers medarbejdere og en række andre samarbejdspartnere har fået de mange løsninger til at spille effektivt sammen.

- Billund BioRefinery sætter en tyk streg under det, vi vil i Krüger - nemlig at se spildevand, slam og organisk affald som ressourcer. Vi nyttiggør noget, der tidligere ikke havde værdi, siger Ole Sinkjær.

Koncepttegning for Billund BioRefinery

Avanceret spildevandsteknologi

Fremtidens renseanlæg, Billund BioRefinery, bygger på nyudvikling og en kombination af teknologier, som er unik på verdensplan. Det omfatter bedre spildevandsbehandling og udnyttelse af spildevandets energiindhold i kombination med organisk affald. Her er spildevand og husholdningsaffald råstof for produktion af rent vand, biogas samt organisk gødning til landbrugsformål.

Anlægget har gennem de senere år fungeret som globalt udstillingsvindue for dansk spildevandsteknologi og derigennem støttet dansk teknologieksport.

Kontinuert termisk hydrolyse af slam er hjørnestenen i energifabrikken

Den patenterede Exelys™-teknologi med dobbelt udrådning (DLD) er et helt centralt element i Billund BioRefinery, der gør anlægget til en “Energifabrik”. Exelys™ er en kontinuerlig termisk hydrolyse, der øger biogasproduktionen og dermed produktionen af varme og elektricitet.

Sammenlignet med traditionel udrådning gør termisk hydrolyse en større mængde organisk stof tilgængelig for biologisk omsætning og er i Exelys™ – processen i stand til at øge produktionen af biogas med op til 50 pct. Samtidig reduceres mængden af biomasse til landbrugsjord.

Energieffektiv rejektvandsrensning

ANITA™ Mox rejektvandbehandling anvendes til kvælstoffjernelse fra rejektvand efter slamudrådning. Ved at behandle rejektvandet i en separat renseproces, kan kvælstofbelastningen på selve renseanlægget reduceres.

Kapaciteten til rensning af kvælstof gennem ANITA™ Mox er øget med 35.000 PE og det giver renseanlægget en stor ekstra kapacitet til fremtidige tilslutninger.

Videregående vandrensning

Billund Vand har haft en målsætning om en afløbskvalitet, der er mindst 50 pct. lavere end udlederkravene. Derfor valgte man, at implementere en efterpolering af det rensede spildevand fra renseanlægget inden udledning til recipienten.

Der blev etableret et mekanisk Hydrotech filter, hvor det er muligt at dosere fældningskemikalier over filtreret, så man kan kontrollere mængden af næringsstof og suspenderet stof præcist.

Mere effektiv styring af renseanlægget

Som en del af Billund BioRefinery projektet har et vigtigt element været, at optimere driften af renseanlæget, ved anvendelse af Krügers avancerede online styringssystem STAR Utility Solutions™. STAR måler på processerne online og sikrer derigennem optimal rensning med minimalt forbrug af energi og kemikalier.

Samlet skal STAR være med til at opnå følgende på renseanlægget:

  • Forbedret afløbskvalitet
  • Øget hydraulisk kapacitet
  • Lavere spildevandafgifter
  • Reduktion af energiforbrug
  • Reducerede slammængder
  • Reduceret dosering af fældningskemikalier.

Yderligere bliver der skabt større driftsikkerhed, et bedre procesoverblik og Billund Vand har fået en platform som er fremtidssikret for senere udvidelser og forbedringer.

Del