Hurtig DNA sekventering til driftsoptimering af renseanlæg

Projektet omhandler udvikling og test af hurtig DNA-sekventering til "online" bestemmelse af bakteriesamfundets sammensætning, håndtering af data, samt brug af denne viden til vurdering af eventuelle driftsoptimeringer. 

Biologiske anlæg til rensning af spildevand fungerer helt overvejende ved hjælp af mikroorganismer. Imidlertid sker såvel design, drift som driftsoptimering kun i meget ringe grad på baggrund af en konkret viden om sammensætningen af det mikrobielle samfund. Årsagen er, at det hidtil ikke har været muligt at lave en hurtig, billig og pålidelig identifikation af bakterierne i renseanlæggene. Formålet med projektet er: 

  • at afprøve og optimere nye DNA-teknologier til hurtig identifikation af bakterier i aktivt slam
  • at indsamle mere viden om bakteriernes betydning for anlæggenes drift 
  • at korrelere bakteriedata med mønstre i fysisk-kemiske parametre, herunder særligt i forbindelse med anammox-processen 
  • at indsamle flere fuld-skala erfaringer i forbindelse med almindelige driftsproblemer samt aktivt foretage ændringer af biomasse 
  • at evaluere muligheden for at integrere bakteriesekvens-data i forskellige styresystemer 
  • at samle den vigtigste viden på en offentligt tilgængelig hjemmeside

Projektet vil afdække i hvilken grad DNA-sekventering kan bruges som optimeringsværktøj i både daglig og i mere overordnet drift af et veloptimeret renseanlæg. 

Projektet vil også sikre, at viden overføres til alle danske aktører på renseanlægsområdet via en offentligt tilgængelig hjemmeside. 

Det forventes, at projektet og dets resultater bliver præsenteret ved både nationale og internationale konferencer. 

Del