NomiGas

Novel microbiological platform for optimization of biogas production.

Projektet undersøger de mikrobiologiske processer bag udviklingen af biogas og anviser metoder til at optimere dem, så gasproduktionen kan øges.

Øget produktion af blandt andet biogas er en forudsætning for at opfylde den danske regerings målsætning om en 100 procent bæredygtig energiforsyning i 2050. For at kunne opfylde dette ambitiøse mål skal mange kilder udnyttes til biogas, især husdyrgødning, fødevareaffald, rester af plantebiomasse og spildevandsslam. Produktion af metan er en mikrobiologisk proces, som det er afgørende for en øget udbygning af biogasproduktionen at have kendskab til og kontrol med. En ny tilgang til målrettet optimering af mikrobielle samfund er muliggjort gennem de seneste års gennembrud inden for mikrobiel økologi. I projektet gennemføres en omfattende analyse af de mikrobielle samfunds sammensætning under forskellige driftsforhold. Der etableres et katalog over de vigtigste arters genomer og dermed en forståelse af deres funktion i de metanproducerende fødekæder. Desuden kortlægges indikatororganismer for god henholdsvis dårlig drift. Resultaterne kan udnyttes til problemløsning, optimering af de mikrobielle samfund samt bedre anlægsdesign til sikring af en høj og stabil gasproduktion.

Del