Water Smart Cities (WSC) - Smart vandhåndtering i byer

Projektet Water Smart Cities skal udvikle og teste intelligente softwareteknologier, der skal sikre den bedst mulige planlægning, når danske byer i fremtiden vil blive udfordret af kraftige regnskyl og oversvømmelser. Krüger bidrager bl.a. med varslingssystemer.

Vandselskaber og kommuner skal i de kommende år styrke deres indsats mod forventede stigende regnmængder og skybrud. Derfor deltager en række vandselskaber sammen med virksomheder og universiteter i et fælles projekt, som skal levere værktøjer, der kan hjælpe med at vælge de bedste løsninger på de udfordringer som kraftig regn skaber. Projektet støttes af Innovationsfonden med 12 mio. kr. ud af en samlet udgift på godt 28 mio. kr.

- Vi skal benytte ny smart IT teknologi til at hjælpe os med at vælge de bedste løsninger til håndtering af vandet, så det medfører mindst mulig skade for samfundet, siger Else Vad, der er afdelingsleder for Afløb Øst hos Krüger.

Bedre varslingssystemer
Et af elementerne i projektet er, at man bliver bedre til at styre og varsle i tide, så beredskab og borgere kan nå at reagere, når store regnmængder er på vej. Det kræver brug af modeller, der forudsiger ret præcist, hvor og hvornår det inden for kort tid vil regne kraftigt, og hvor det kan forventes at føre til oversvømmelser. Her har Krüger allerede udviklet varslingssystemer, som man vil byde ind med til projektsamarbejdet, der skal køre frem til 2020.

- Vi vil bl.a. inddrage vores varslingssystem SURFF, som vi har udviklet sammen med HOFOR, BIOFOS, Nordvand og DMI for at give beredskabet mere tid til at aktivere nødplaner ved skybrud. For forsyningsselskaberne handler varslingen om risici for oversvømmelser samt forudsigelse af, hvor meget vand der kommer til renseanlæg og overløbsbygværker, siger Else Vad.

I projektet vil man også se på, hvilke stoffer der gemmer sig i vandet, der bliver ledt til renseanlæggene eller udledt i forbindelse med overløb. På den måde får man også mulighed for at vælge den bedste løsning i forhold til at minimere udledningen af skadelige stoffer til vandmiljøet. Større viden om, hvilke stoffer der er i vandet, vil give mulighed for at vælge om overløbsvand kan udledes urenset, bør opmagasineres og ledes til renseanlægget eller måske kan renses lokalt.

Løsninger til forsyningsselskaberne
Effektiv overordnet planlægning kræver intelligente softwareteknologier, og der har man brug for at videreudvikle, så man får nogle modelværktøjer, der kan hjælpe hen mod den rigtige løsning.

- Vi vil kigge på specifikke områder af kommunen og på tværs af kommunegrænser, for at planlægge de bedste løsninger, som giver mindst mulig skade. Det kan f.eks. være rekreativ anvendelse af regnvandet, tunnelrør i de største byer, kontrollerede oversvømmelser af græsarealer eller styring og varsling siger Else Vad.

I det hele taget skal man tænke regn og skybrud ind i alle de tiltag, der gennemføres i kommunerne - eksempelvis i forbindelse med byfornyelse, og når man etablerer en ny park eller plads, hvor der kan indtænkes opmagasineringsvolumen for regnmængder, der under et skybrud ikke når ned i kloakkerne.

- Her er det afgørende, at vi samarbejder med forsyningsselskaberne, så vi får udviklet brugbare og værdifulde løsninger. Derfor er det også vigtigt, at DTU og andre indenfor forskning og udvikling er med i projektet, så vi får skabt gode fælles løsninger til glæde for så mange som muligt. Forsyningerne står jo med de udfordringer, som vi prøver at skabe løsninger for, siger Else Vad. 

Del