Ny Pumpestation Kløvermarksvej

Københavns hovedpumpestation er placeret på Kløvermarksvej på Amager. Krüger står for designet af den nye pumpestation, der reelt består af to pumpestationer med en samlet kapacitet på 8,5 m3/s.

 

Kundens behov

Københavns hovedpumpestation er placeret på Kløvermarksvej på Amager. Pumpestationen pumper stort set alt spildevand fra København, Frederiksberg og det nordlige Amager til Renseanlæg Lynetten. Pumpestationen er hjertet i hele Københavns kloaksystem. 

Pumpestationen er fra 1901 og har oprindeligt været forsynet med dampdrevne pumper. De blev udskiftet til dieseldrevne pumper i 70'erne, og efterfølgende er forsyningen gået fra diesel til el. Ud over pumpestationens alder er der en række andre uhensigtsmæssige forhold i pumpestationen der gør en renovering/udskiftning aktuel, bl.a.:

Ønske om at nedlægge ristefunktion, således at håndtering af ristegods samles på renseanlæg Lynetten
Sumpen ikke dyb nok til selvansugende pumper
Sumpens manglende dybde medfører stuvning i tilløbsledninger
Trykledningerne til Lynetten er ikke sikret mod trykstød
Da pumpestationen ikke kan tages ud af drift, vil en renovering/ombygning være meget besværlig og nogle forhold, som f.eks. at gøre sumpen dybere, vil være meget vanskellige at gennemføre. HOFOR har derfor besluttet at bygge en ny pumpestation ved siden af den eksisterende.

 

Vores løsning

Gennem afholdelse af en række workshops med deltagelse af HOFOR, heriblandt driftsfolkene der bliver brugerne at pumpestationen, og Krüger har man i fællesskab fået fastlagt rammerne for designet for at sikre at løsningen lever op til HOFORs forventninger. Der kan bl.a. nævnes:

  • Driftssikkerhed
  • Eliminering af trykstød
  • Klima- og oversvømmelsessikring
  • Grønne løsninger
  • Godt arbejdsmiljø
  • Arkitektonisk løsning der passer ind i bymiljøet

Pumpestationen har en kapacitet på 8,5 m3/s, samme kapacitet som den eksisterende pumpestation, der kan ikke pumpe mere vand gennem trykledningerne. Derudover forventer HOFOR at der trods stigende nedbørsmængder ikke kommer mere regnvand til pumpestationen på sigt, da en lang række skybrudsprojekter i København og Frederiksberg vil medføre at en stor del af regnvandet ved store skybrud ikke ledes til kloaksystemet og dermed ikke kommer til pumpestationen.

 

Bæredygtig løsning med smukt arkitektonisk udtryk

Krüger har sammen med arkitektfirmaet C. F. Møller udarbejdet skitseprojekt, projektforslag og detailprojekt på den nye hovedpumpestation.

Det arkitektoniske udtryk har været vigtigt, og her har samspillet med den eksisterende fredede pumpestation og ønsket om at leve op til den bynære placering været vigtig og sat sit tydelige aftryk i materialevalg.

HOFOR ønsker at gå foran som et godt eksempel for grønne bæredygtige løsninger. Pumpestationen bliver således udført i rød tegl som den eksisterende pumpestation, med grønne tage, forsinkelsesbassiner til overfladevand og pumpestationen opvarmes med et varmegenvindingsanlæg der trækker varme ud af spildevandet.

Anlægsarbejdet startede i efteråret 2015 med etablering af byggegruben. I foråret 2016 startede betonarbejderne der skrider planmæssigt frem. Bundpladen er støbt og væggene omkring pumpesumpen er ved at rejse sig. Pumpestationen forventes i driftssat i foråret 2019.

Kontakt
Teamleder
M: 2752 2425
E: [email protected]
Afløb og regnvand
Hvert år projekterer vi afløbstekniske anlæg til vores kunders individuelle behov. Vores medarbejdere har opbygget en unik viden om projektering af netop denne type anlæg, hvilket kommer vores kunder til gavn gennem målrettet fokus og helhedsorienterede løsninger.

Fakta

Pumpestationen bliver opdelt i 2 pumpestationer, som kan fungere hver for sig for at sikre størst mulig driftsikkerhed. Pumpestationerne forsynes hver med 4 ens pumper. Dette giver størst mulig fleksibilitet når en pumpe tages ud af drift ifbm. service eller reparation.  

Pumpestationen har en diameter på 35 meter og er ca. 10 meter dyb. Alle tavleinstallationer er samlet i teknikrum over jorden og højvandssikret for højvande i Øresund.

En væsentlig del af løsningen var sikring af de 2 stk. 3 km. lange ø1400 mm trykledninger til Lynetten mod trykstød. Pumpestationen bliver derfor udført med 2 stk. 24 meter høje tryktårne, der kan efterfylde trykledningerne i tilfælde af momentant pumpestop ved eksempelvis strømudfald.