Rådgivning

regnvand

Som rådgiver og partner for kommuner, forsyninger og industrier udfører og koordinerer vi alle opgaver inden for vandbehandling og sikrer miljørigtige helhedsløsninger, der tager højde for alle aspekter af vandbehandlingen.

 

Vores rådgivning omfatter

Vi bistår vores kunder med professionel rådgivning af såvel store komplekse anlæg som mindre afgrænsede opgaver og sikrer jer en driftssikker, fremtidssikret og økonomisk fordelagtig løsning. Vi hjælper jer med strukturplaner og tilbyder jer samarbejde om:

 • Strukturanalyser
 • Tilstandsvurderinger
 • Benchmarking
 • Kapacitetsvurderinger
 • Belastningsanalyser
 • Helhedsvurderinger
 • Driftsoptimeringer
 • Energioptimeringer

Processervice

I en travl hverdag kan det være svært at holde det store overblik over ens renseanlæg, samtidig med at der skal serviceres pumper og riste. Vi tilbyder at gennemgå renseanlægget i samarbejde med vores kunder og på den måde udnytte vores fælles viden til at finde de muligheder og udfordringer, anlægget indeholder - og hvordan vi kan løse dem. 

Ved at dedikere en halvårlig dag til en gennemgang af anlægget kan vi løse små ting, før de vokser sig til store problemer.mVed en procesgennemgang vil vi tage udgangspunkt i den enkelte kundes anlæg og behov. Sammen gennemgår vi hvilke udfordringer, der kan være i forhold til fremtidige reguleringer inden for lattergas, miljøfremmede stoffer og overløb fra renseanlægget.

Få hjælp til beregning af særbidrag

Vi tilbyder forsyninger professionel rådgivning om beregning og implementering af det lovpligtige særbidrag, som efter ”forurener betaler”- princippet pålægges virksomheder, der afleder særligt forurenet spildevand. 

Vi hjælper forsyninger med at:

 • Gennemgå den industrielle belastning
 • Tilpasse betalingsvedtægter
 • Opgøre og fordele mer-udgifter til rensning af særligt forurenet spildevand

Industrisymbiose

Vi rådgiver om industrisymbiose, som kort fortalt er, når affaldsproduktet hos fx en forsyning kan anvendes i produktionen i en anden virksomhed. Det kan fx være slam, der kan anvendes på landmandens mark. Industrisymbiose er en god forretning for virksomhederne og en kæmpegevinst for miljøet.

Simulering af processerne på renseanlæg

Krüger tilbyder modellering af hele anlæggets processer i BioWin, som er et modelværktøj til simulering af de biologiske, kemiske og fysiske processer. Det kan bruges til at beregne hvilke konsekvenser ændringer kan have på renseanlæggets drift. Vi underviser og rådgiver forsyningen i brugen af BioWin.

Mikrobiologiske analyser

Vi analyserer bakteriesamfund i aktivt slam fra renseanlæg og kan undersøge følgende for jer:

 • Dårlig bundfældning på grund af tråde 
 • Biologisk procesoptimering
 • Ændringer i de biologiske processer
 • Identifikation og kvantificering af bakteriegrupper 
 • Evaluering af baktiernes levedygtighed
 • Slamkarakteristiska med lys-mikroskopi

Kildesorteret organisk dagrenovation

Vi rådgiver også om kildesorteret husholdningsaffald - i daglig tale kaldet KOD. En effektiv kildesortering af madaffaldet hos borgerne og en miljøvenlig omdannelse af affaldet til biogas kan sikre en høj grad af genanvendelse, hvor energien udnyttes effektivt. Lad os vise hvordan.

En komplet biogasløsning

Med et kondensatbygværk og gasvasker tilbyder vi en komplet biogasløsning. 

Kondensatbygværket fjerner kondensat fra den producerede biogas og forbinder biogasproducenter, gaslager og forbrugere. Det giver en række fordele: Udstyret i bygværket er hermetisk lukket, hvilket forbedrer arbejdsmiljøet og eliminerer lugtgener. Derudover er sikkerheden i top, ligesom der er markant bedre adgangsforhold til bygværket, som i øvrigt kræver minimal service. 

Vores ny gasvasker 2.0 vasker gassen for skum og slam, reducerer vandindholdet og kan levere op til 50% H₂S reduktion. Driftssikkerheden er forbedret med en integreret undertryksventil, så den lever op til de  lovkravene fra 2018.

Gasvaskeren 2.0-280 Nm³/h har vi bl.a. leveret til Mariagerfjord Vands spildevandsanlæg i Hadsund, hvor den skal vaske gas for urenheder og skum. Kondensatbygværk har vi bl.a. leveret til Vejle Renseanlæg, Randers, Skagen, Mariagerfjord, Kolding og Aalborg. 

Kontakt
Arvid Bruhn
M: 2760 0383
E: [email protected]
Online styring
På et af Europas største renseanlæg har vi installeret Hubgrade™ Performance. Herved har forsyningen opnået store driftsbesparelser i form af reduceret energiforbrug, kemikalieforbrug og kemisk slamproduktion. Derudover har de opnået større hydraulisk kapacitet i den biologiske proces.