Rensning for pesticider i drikkevand

Når der er konstateret pesticider i drikkevandet, har vi flere muligheder for at hjælpe forsyningen.

Afdæk relevante løsningsmuligheder og læg en plan

Pesticidrester dukker op i flere og flere vandboringer som resultat af fortidens handlinger. Når vi ser pesticiderne nu skyldes det blandt andet, at vi undersøger for flere pesticider end tidligere.  

Når der er konstateret pesticider i drikkevandet, har vi flere muligheder for at hjælpe forsyningen.  

Indledningsvist anbefaler vi, at vandforsyningen får afdækket hvilke handlemuligheder, der er for at reducere forureningen. 

Ofte vil der være en række forskellige muligheder. Fra de helt enkle løsninger som at drosle ned eller lukke for forurenet boring til at etablere nye kildepladser eller at indføre videregående vandbehandling som renser for pesticider. 


Løsninger hvor indsatsen målrettes boringer

Er der tale om en eller få boringer ud af en samlet indvinding, som er forurenet, vil man ofte kunne blande sig ud af problemet. Det løser ikke hele problemet, men det kan være tilstrækkeligt til at sikre, at kravene til drikkevandskvalitet overholdes. Vi tilbyder SmartRåvandsstyring, et software produkt, som sikrer en kontrolleret  blanding og derudover også giver en jævn indvinding. 

I nogle tilfælde kan ændringer i boringsparametre og drift også hjælpe til, at forureningen reduceres. Det kan vi kan rådgive jer om. 

Hvis det vurderes, at forureningen er så alvorlig, at den pågældende indvinding ikke kan anvendes til drikkevand, kan vi rådgive om  etablering af ny kildeplads. 


Rensning med aktivt kul

En velkendt teknologi er aktiv kul, som benyttes på flere vandværker - også i mindre vandforsyninger. Aktivt kul renser langt de fleste forureninger og forbedrer vandkvaliteten.  

Hvor store kulfiltrene skal være, og hvor de skal sættes op, afhænger af lokale forhold som fx råvandets kvalitet og mængden af organisk stof. Filtret kan sættes op ved boringen, før vandværket, efter sandfiltrene eller efter rentvandstanken. 

Hvis det er muligt, er det ideelle at sætte kulfiltret op ved boringen, så filtret kun skal rense det forurenede vand og ikke vandet fra samtlige boringer. Ellers er det bedst at sætte filtret op efter sandfiltrene. Her er råvandet renset for jern og mangan, og flowet er mere stabilt. 


Forebyg problemet, før det opstår

Som vandforsyning kan man med fordel overveje, hvor filtrene kan etableres, før en forurening er konstateret. På den måde er forsyningen forberedt på eventuelle fund af pesticidrester og kan reagere hurtigere. For når vi tester for 10 gange så mange pesticider som tidligere, er der også langt større sandsynlighed for at finde pesticidrester.   


Membranfiltrering

Nogle pesticidrester kan være svære eller omkostningsfulde at rense med aktivt kul. Derfor ser vi også på andre løsninger som fx membraner, kemisk og fysisk filtrering. 

Membranfiltrering har den fordel, at man kan rense for alle uønskede stoffer med denne metode. Ulempen er, at den er også lidt dyrere end aktivt kul. 

Metoden kan være fordelagtig i særlige situationer, hvis man fx både skal rense for pesticider og blødgøre vandet på samme tid, så klarer membranfilteret begge dele på én gang. 


Kombinerede løsninger med avanceret oxidation

Andre metoder går ud på, at man oxiderer de uønskede pesticidrester og derefter renser for de oxiderede nedbrydningsprodukter i et aktivt kulfilter. Her anvendes bl.a. brintoverilte, ozon og intens UV bestråling. 


Krüger har viden og praktiske erfaringer med disse metoder og deltager i flere udviklingsprojekter om emnet.   

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
Vandforsyning
I dette projekt leverede vi en løsning med kulfilteranlæg til Bagterp Vandværk, efter de havde fundet miljøfremmede stoffer i deres drikkevand.