Planlægning og undersøgelser

Med en gennemanalyseret plan får I overblik over regn- og spildevand i jeres område og et uvurderligt grundlag for fremtidige investeringer.

Vi analyserer fremtidsscenarier for bæredygtig håndtering af regn- og spildevand på baggrund af omfattende undersøgelser i afløbssystemet. Det giver jer overblik over det eksisterende system og et solidt grundlag for fremtidige investeringer.

 

Master- og strategiplaner

Med en masterplan får I overblik over regn- og spildevand i jeres område og et uvurderligt grundlag for fremtidige investeringer. 

På en fælles workshop sikrer vi, at al tilgængelig viden bringes frem sammen med jeres ønsker, målsætninger og prioriteringer. Vi opstiller og analyserer forskellige scenarier teknisk, miljømæssigt og økonomisk, så I får et fyldestgørende grundlag for de kommende års håndtering af regn- og spildevand. Scenarierne indeholder forskellige løsninger som fx LAR, overfladeløsninger, separering og opgradering af fællessystem, ligesom vi ser på forventede klimaændringer. I sidste ende kan en cost benefit-analyse danne grundlag for jeres videre beslutninger. Vi følger naturligt en master- eller strategiplan op med en handleplan.
 

Professionelt samarbejde

Alle vores projekter styres og udføres af højtkvalificerede projektledere, der - udover et dybt fagligt engagement og en omfattende erfaring - har gode leder- og samarbejdsevner.

Kloaksanering

Vi prioriterer og planlægger sanering af jeres kloaksystem ud fra viden om fysisk tilstand, hydraulisk kapacitet, miljøkrav, konsekvenser ved svigt mm. Resultatet kan naturligt indgå som en del af jeres arbejde med asset management eller som input til en masterplan.

Måling af niveau, flow og stof

Med niveau-, flow- og stofmålinger i afløbssystemet får I overblik over afløbssystemets funktion i både tørvejr og ved regn. 

i har stor viden om, hvor og hvordan permanente og midlertidige målere skal sættes op og vedligeholdes, så resultaterne bliver pålidelige. Målinger kan give viden om, hvor de største og mest betydende overløb finder sted, og er et godt redskab i indsatsplanen mod overløb. Vi bruger også målinger til at kalibrere hydrauliske modeller. Hvis det er svært at sætte fysiske målere op, laver vi ”software-sensorer”, som løbende beregner niveau, flow eller stofkoncentrationer på grundlag af andre målere og modeller. 

Uvedkommende vand

Uvedkommende vand er det vand, der fejlagtigt har fundet vej til afløbssystemet, fx drænvand, regnvand i spildevandssystemet eller spildevand i regnvandssystemet. Uønsket vand kan give en række problemer, både miljømæssige og økonomiske. Sammen med jer lokaliserer vi det uvedkommende vand og giver jer redskaber til at minimere mængderne.

Drift, energi og arbejdsmiljø

Vi gennemfører undersøgelser og analyser af energi-, drifts- og arbejdsmiljømæssige forhold i afløbssystemet. Det kan fx være måling af svovlbrinte med efterfølgende forslag til at eliminere eller reducere indholdet. Det kan også være en undersøgelse af energiforbruget på jeres pumpestationer, hvor vi kommer med forslag til energibesparende tiltag. Eller vi kan gennemgå og registrere jeres bygværker og pumpestationer for at fastlægge fysisk tilstand, hydraulisk funktion, samt drifts- og arbejdsmiljømæssige forhold.

Hydrauliske analyser

Hydrauliske analyser er et vigtigt redskab i de fleste af vores planlægnings- og undersøgelsesopgaver. Vi opstiller hydrauliske modeller for afløbssystemer, vandløb og terrænoversvømmelser.

Kontakt
Alex Torpenholt Jørgensen
Projektleder
M: 6037 0743
E: [email protected]

Rune Christensen
Afdelingschef
M: 6040 4101
E: [email protected]

Nikolaj Mølbye
Projektleder
M: 52 13 04 06
E: [email protected]