Projekter

Få et indblik i nogle af de opgaver, vi har løst i Danmark og i mere end 20 andre lande.
Biosolids
Vi har udvidet renseanlæggets kapacitet, så det producerer store mængder biogas af slammet. Det kan lade sig gøre, fordi slammet hydrolyseres ved hjælp af Biothelys™ teknologien inden udrådning.
Vandforsyning
Vi er ved at opføre et nyt vandværk med blødgøringsanlæg for Frederiksberg Forsyning. I konsortium med Arkil. Vandværket bliver baseret på de nyeste tekniske løsninger, som giver mulighed for at forsyne byen med drikkevand på en miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde langt inde i fremtiden.
Online styring
På et af Europas største renseanlæg har vi installeret Aquavista™ Plant. Herved har forsyningen opnået store driftsbesparelser i form af reduceret energiforbrug, kemikalieforbrug og kemisk slamproduktion. Derudover har de opnået større hydraulisk kapacitet i den biologiske proces.
Jordoprensning
Region Midtjylland er blevet næsten 600 kilo klorerede opløsningsmidler lettere, efter vi har oprenset en tidligere industrigrund i Boulstrup nær Odder. Som resultat er jorden blevet endnu renere end forventet, og risikoen for forurenet drikkevand er fordampet.
Online styring
AQUAVISTA™ Plant optimerer den samlede spildevandsbehandling for afløb og renseanlæg med fokus på mindsket overløb, sikker udløbskvalitet og lavest mulige energiforbrug. Ved den integrerede styring af det samlede system, kan forsyningen desuden udnytte variable elpriser til yderligere besparelser.
Legionella
Sclerosehospitalet i Haslev har fået et elektrolysebaseret vandrensningsanlæg, hvor vand tilsættes salt. Det sikrer dem mod de frygtede legionella bakterier på en simpel og energieffektiv måde.
Blødgøring
Mønshallerne ligger i et af de områder i landet, hvor vandet karakteriseres som hårdt (23) – grænsende til meget hårdt. Derfor har Krüger Aquacare installeret et blødgøringsanlæg af typen Delta-p 1, som blødgør alt indgående vand.
Legionella
VitaPark har fået et system, der sikrer mod sygdomsfremkaldende bakterievækst i deres store varmtvandsanlæg. Krüger Aquacare har installeret et Oxiperm anlæg, der sikrer en effektiv legionellabekæmpelse og medfører en økonomisk gevinst.
Industri
ROCKWOOL ønsker fortsat at styrke sin grønne profil. Med en ny bassin-løsning, der adskiller overfladevandet i renhedsgrader, kan ROCKWOOL øge anvendelsen af overfladevand i produktionen - og reducere forbruget af vand fra vandværket.