Ressourceudnyttelse og cirkulær økonomi

Reducering af CO2-udledningen, mindre forbrug af ressourcer og recirkulering af affaldsstrømme er vigtige parametre, når vi taler om renseanlæg. Vi går skridtet videre og udvikler nye teknologier, der gør renseanlæg til energiproducerende kraftvarmeværker. 

 

Klimaopgørelse

CO2-aftrykket fra vandsektoren er betydeligt, og skal reduceres. Vi kan hjælpe med at klarlægge renseanlæggets klimaaftryk - herunder lattergasemissioner.

Hvad indgår i en klimaopgørelse?
Vi beregner renseanlæggets CO2 aftryk, som kommer fra energi, lattergas, metan og kemikalier. 
 

Hvordan foregår det?

  • Besøg på renseanlægget 
  • CO2 beregninger ud fra eksisterende data 
  • Liste over tiltag til reduktion af emissioner, tids- og prisoverslag af foreslåede tiltag
  • Dette kan typisk klares på en uge


Genvinding af fosfor

Fosfor er en begrænset ressource, der blandt andet bruges til gødning. Struvia™ genvinder fosfor fra spildevand i form af struvitkrystaller - også kendt som magnesiumammoniumfosfat eller MAP. Genvinding af fosfor giver mindre slam, reducerer driftsomkostningerne - og Struvia™ kræver kun lidt plads.

 

Energioptimering

Med de nyeste teknologier kan slam producere grøn el og varme til titusinder af husstande. For store dele af restprodukterne i slam kan udnyttes til at skabe energi og spiller en vigtig rolle for vores mål om energineutrale og CO2-venlige spildevandsrenseanlæg. I fremtidens renseanlæg bliver det samlede energiforbrug reduceret i takt med, at mere og mere af spildevandet anvendes til energiproduktion. Vi har stor fokus på de teknologier, der gør det energiproducerende renseanlæg til virkelighed. 
 

Optimering af beluftningsudstyr

Procesbeluftningen står normalt for 50-70 pct. af renseanlæggets samlede energiforbrug. Ved valg af energioptimale løsninger kan renseanlæggets samlede energiforbrug reduceres med op til 50 pct.


Ressourceoptimerende onlinestyring

Hubgrade™ Performance gør det muligt at optimere energiforbruget i procestankene med op til 30 pct. 

 

 

Kontakt
Arvid Bruhn
M: 2760 0383
E: [email protected]
Online styring
Hubgrade™ Performance optimerer den samlede spildevandsbehandling for afløb og renseanlæg med fokus på mindsket overløb, sikker udløbskvalitet og lavest mulige energiforbrug. Ved den integrerede styring af det samlede system, kan forsyningen desuden udnytte variable elpriser til yderligere besparelser.
Renseanlæg
Krüger har helhedsorienterede løsninger til såvel biologisk som kemisk fjernelse af kvælstof og fosfor.