Videregående vandbehandling

Når ressourcerne af rent grundvand er under pres, fx på grund af forurening eller et for højt indhold af naturligt forekomne stoffer, kan en videregående vandbehandling være nødvendig.

Vi kan tilbyde jer en bred vifte af teknologier til at rense alle typer af råvand, så det kan bruges til drikkevand. Også hvis de naturlige stoffer i grundvandet er i misforhold, så det er nødvendigt at foretage en udvidet rensning.

Læs her om de forskellige områder, vi kan hjælpe med: 

Blødgøring

Vi tilbyder forskellige teknologier til blødgøring af vand på vandværker. Vores teknologier er: Actina™ (en kalkpille-kolonne), Berkoion™ (ionbytning med salt), CARIX™ (ionbytning med kuldioxid), Delta-p® (et ultrakompakt blødgøringsanlæg), SIRION™ membranfiltrering og Re.CaP.

 

Læs meget mere om blødgøring her

PFAS i drikkevand

Vi reducerer PFAS fra vand ved en af følgende teknikker - kulfiltrering, ionbytning eller membranfiltrering. Hvilken teknik, der er aktuel for den enkelte, afhænger af bl.a. vandkvalitet herunder indhold af andre miljøfremmede stoffer og organiske forbindelser.

Kulfiltrering (GAC eller µGAC)
Reducerer PFAS ved adsorption til (mikro)granuleret aktiveret kul. Mest effektiv til behandling af langkædede PFAS-forbindelser og kapaciteten afhænger af konkurrence fra andre stoffer, der kan adsorberes på kul. Når kullene er mættede med PFAS skal de udskiftes. De brugte kul varmebehandles eller afbrændes ved høj temperatur for destruktion af PFAS. 

Ionbytning
Reducerer PFAS ved adsorption til resin. Mest effektiv ift. langkædede PFAS-forbindelser. Kapaciteten afhænger af konkurrence fra andre stoffer, der kan bindes på resinet. Når resinet er mættet med PFAS, skal det regenereres eller forbrændes. Ved regenerering skal spildevandet med opkoncentreret PFAS-indhold opsamles og behandles. 

Membranfiltrering (NF eller RO)
Reducerer PFAS ved en fysisk barriere (membranen). Effektiv for både kort- og langkædede PFAS-forbindelser, men reducerer også for andet - fx salte og kalk og kan derfor muligvis kun anvendes på en delstrøm. Giver en koncentreret spildstrøm, som efterfølgende skal håndteres. 

Sådan kan vi hjælpe med PFAS i drikkevand: 

  • Indledende analyse af råvandskvalitet og vurdering af behandlingsmetode samt hvor i processen denne skal placeres
  • Opstilling af pilotanlæg og udførelse af forsøg
  • Behandling af resultater og beregning af drifts- og anlægsøkonomi
  • Design af fuldskalaanlæg
  • Levering af fuldskalaanlæg
  • Myndighedsbehandling ifm. ansøgning om videregående vandbehandling
     

Her kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe med PFAS fra drikkevand og jord. Vi tilbyder også at udføre en kortlægning af renseanlæggets belastning ved at måle og således hjælpe med at opspore kilderne til PFAS-forureningen i spildevand. 

Fjernelse af organisk stof

Vi fjerner organisk stof fra drikkevandet ved fældning eller nanofiltrering. Løsningerne er: Actiflo™, som er et kompakt fældningsanlæg, Spidflow™, kompakt flotation, Krüger doseringsunit, til fældning af organisk stof i vandet med koagulant. SIRION™, nanofiltrering, der effektivt frafiltrerer organisk stof i drikkevandet og Krüger GAC-filter, som er aktiv kulfiltrering.

Fjernelse af metaller

Vi fjerner arsen og andre spormetaller ved hjælp af Krüger GFH® granulat, som binder arsen i dybdefiltre og fjerner det fra drikkevand. Og Metclean™, som fjerner spormetaller som nikkel og arsen fra drikkevand i en fluidbed-kolonne.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid

Vi fjerner kuldioxid i drikkevand ved afblæsning eller filtrering med kalkholdigt granulat. Fx med COPLATOR™, hvor CO2 afblæses til atmosfæren, eller med Krüger Dolomit Kalk, et kalkholdigt granulat, der neutraliserer den aggressive kuldioxid.

Reducering af saltindhold

Vi reducerer saltindholdet ved hjælp af RO-anlæg (Reverse Osmosis), fx SIRION™ membrananlæg. Dette anlæg til afsaltning sikrer en stabil høj vandkvalitet og kræver et minimum af drift.

Rensning for pesticider og opløsningsmidler

Vi renser forurenet drikkevand med aktive kulfiltre eller afblæsning. Fx via COPLATOR™, som er et kompakt, lukket anlæg til afblæsning, som kan reducere op til 75-99 % af de flygtige opløsningsmidler. Eller via Krüger GAC-filter, som renser pesticider og opløsningsmidler i drikkevandet ved hjælp af aktivt kul.

Læs meget mere om rensning for pesticider her
 

Desinfektion

Vi leverer og monterer UV-anlæg, som sikrer en effektiv hygiejnisk barriere, bl.a. Trojan® UV-anlæg, som er en energibesparende og effektiv bakteriedræber. Trojan® UV-anlægget findes også i en mobil udgave, der kan benyttes i beredskabssituationer og ved mistanke om forurening. 

Teknologi
Blødgøringsproces baseret ion-bytning med CO2. Anvender ingen kemi, regenererer CO2 og har lavt forbrug af skyllevand.
Teknologi
En effektiv renseteknologi til kommunal og industriel vandbehandling. Actiflo® renser alle former for vand for fosfor, suspenderet stof og COD.
Teknologi
MetClean® reducerer slam-produktionen op til 20 gange sammenlignet med traditionelle fældningsmetoder.