METCLEAN™

Fjernelse af tungmetaller

Fjernelse af tungmetaller med minimal produktion af slam.

Overblik

MetClean er en adsorptionsproces, hvor der opnås en væsentlig større reduktion af mængden af metaller i vand/spildevand end ved traditionel kemisk fældning.

Krügers patenterede MetClean®-teknologi anvender adsorptionsprocessen i en fluid-bed reaktor til at fjerne en lang række metaller fra vandet. Krügers erfaring omfatter følgende metaller: As, Cd, Cr, Hg, Mo, Ni, Se, Zn, Cu, V, Ba og Sr. Der kan opnås rensegrader på op til 99% i en et-trins proces.

Restproduktet fra rensningen er et granulat med et tørstofindhold på 80-90%. Besparelserne på affaldsdeponeringsudgifterne vil ofte være nok til at finansiere anlægs- og driftsomkostningerne til et MetClean®-anlæg. Desuden er MetClean®-anlægget mere kompakt og billigere at bygge end et traditionelt fældningsanlæg.

 

Anvendelsesområder

MetClean® kan fjerne de fleste metaller fra vand. De typiske anvendelsesområder er:

Drikkevand, der er forurenet med arsen eller nikkel som resultat af iltning af pyrit findes over hele verden. Dette problem kan løses ved at installere et MetClean®-anlæg ved det eksisterende vandforsyningsanlæg.

Grundvandsforurening, der skyldes nedsivning af metaller, kan let afhjælpes ved brug af en fluid-bed-reaktor, der er bygget til formålet og monteres i en standard 40-fodscontainer. En typisk anvendelse er fjernelse af krom fra metalbelægningsanlæg eller flyveaskedeponier.

Industrispildevand fra metalbehandlingsindustrien, træbeskyttelse, garverier etc., der indeholder de førnævnte metaller.

Spildevand fra afsvovling af røggas på kraftværker er det område, hvor Krüger indtil nu har fået den største erfaring. MetClean® er særdeles velegnet til det stærkt forurenede spildevand og giver reducerede omkostninger til rensning og affaldsdeponering. Faktisk er MetClean® i stand til at rense for en række metaller til lavere ppb-niveauer, end der kan opnås med traditionelle fældningsanlæg. Her er reduktionen af slam en meget klar fordel