Oversvømmelser og klimatilpasning

Vi har hjulpet mange kommuner med klimatilpasningsplaner.  Regnvand er også en ressource og ikke kun en byrde. Sammen finder vi den løsning, der skaber mest værdi for kommunen, borgerne og det omgivende miljø.

Vi kan forvente mere og kraftigere regn, og klimatilpasning i landets kommuner er nødvendig for at beskytte vores omgivelser og værdier. Når vi taler om klimatilpasning, ser vi på ændringer af kloaksystemet, den geografiske beliggenhed og lokal afledning af regnvand. Samspillet mellem åer, søer og kloaksystem kræver dybtgående analyser, og vi giver et samlet overblik over problemets omfang og omkostningerne til en løsning.

Ydelser inden for klimatilpasning

Vi rådgiver kommuner og forsyninger om planlægning, prioritering og gennemførsel af kloakudbygning og forebyggende tiltag og giver jer svar på spørgsmål som: 

 • Hvor stor er risikoen for oversvømmelser?
 • Hvilke værdier er truet?
 • Hvilke mål skal I sætte for klimatilpasningen?
 • Hvordan investerer I bedst midlerne til klimatilpasningen?

Vores ydelser omfatter:

 • Udførelse af terrænanalyse og oversvømmelsesmodellering
 • Rådgivning om tiltag i afløbssystemet og på terræn
 • Udvikling af beredskabsplaner
 • Forebyggende indsats med radarvarsling og avanceret styring af kloaksystem og renseanlæg
 • Alternativ anvendelse af regnvand, eksempelvis til rekreative formål
   

Strategisk klimatilpasning - fra plan til virkelighed!

Den rigtige samfundsøkonomiske løsning
For at opnå jeres serviceniveau for vand på terræn hjælper vi jer med skabe overblik og prioritere indsatsen. Vi tilpasser indsatsen og sikrer, at jeres investeringer reducerer skaderne fra oversvømmelser mest muligt og bidrager positivt til bymiljøet. 

Krügers eksperter var med i arbejdsgruppen, som har udarbejdet Skrift nr. 31, og har derfor et indgående kendskab til metoderne.

Læs mere om strategisk klimatilpasning

Kontakt
Ole Mark
Innovationschef
M: 3070 8664
E: [email protected]

Stig Plessing
Projektleder
M: 2752 2425
E: [email protected]
Klimatilpasning
Frederiksberg kommune er Danmarks tættest bebyggede kommune og har ringe mulighed for at lede regnvand fra store regnskyl ud i søer og parker. Som en del af fremtidens regnvandsløsninger på Frederiksberg har Krüger projekteret to bassinledninger, der afhjælper oversvømmelsesrisici i forbindelse med store regnskyl eller skybrud i et af de mest udsatte områder af kommunen.