Frederiksberg forbereder sig på mere nedbør

Frederiksberg kommune er Danmarks tættest bebyggede kommune og har ringe mulighed for at lede regnvand fra store regnskyl ud i søer og parker. Derfor har Krüger som en del af fremtidens regnvandsløsninger på Frederiksberg projekteret to bassinledninger, der skal afhjælpe oversvømmelsesrisici i forbindelse med store regnskyl eller skybrud i et af de mest udsatte områder af kommunen.

 

- Femte Juni projektet skal løse nogle af vores store udfordringer - eksempelvis omkring tunnelen på Dalgas Boulevard, der fører under den københavnske metro. Det er et af de såkaldte Blue Spots i kommunen, hvor der altid opsamler sig regnvand, når det regner meget, siger Anders Møller-Hansen, der er anlægschef i Frederiksberg Forsyning.

Forsyningsselskabet har ansvaret for kloakledninger, og derfor er det dem, der etablerer bassintunnellerne. Men dele af Femte Juni projektet var et såkaldt medfinansieringsprojekt, hvor kommune og forsyning arbejdede sammen om at finansiere og gennemføre projektet.

De to tunnelledninger er tilsammen 1.200 meter lange, de er 2 meter i diameter og kan opsamle 3.700 m3 vand. Der blev derudover etableret en række tilslutninger, hvor vandet kan løbe fra vejene og via skakte ned i bassintunnellerne. Der blev samtidig ført sideledninger ind til alle sideveje, så man får ledt vandet væk i stedet for ned i folks kældre.

- For at skabe mindst mulig gene på fortove og veje med meget trafik, borede vi de fleste af tilslutningerne nede fra tunnelen og op. Vi vil så vidt muligt undgå gravearbejde på overfladen, siger Jesper Lindholm, der er projektchef hos Krüger. 

 

Tilpasses overordnede regionale løsninger

Femte Juni projektet, der fik sit navn af at udspringe på Femte Juni Pladsen på Frederiksberg, bliver tilpasset de overordnede klimatilpasningsprojekter for København, Frederiksberg og omegnskommunerne. Disse projekter ligger endnu ikke helt fast, men i ét projekt arbejdes der med udledning til en genåbnet Grøndalså med afstrømning til Harrestrup å. I et andet projekt arbejder man med tilslutning til tunnelledninger under Aaboulevarden, der er en hovedfærdselsåre i København, hvor ideen er at udlede til de københavnske søer og videre ud i Københavns Havn. Endelig arbejder man i et tredje projekt med den såkaldte BRD tunnelledning, der skal føre vandet gennem tre bydele og ud i Nordhavn.

- Det er meget store projekter, og det er endnu ikke afklaret, hvordan tilslutningsbetingelserne for Femte Juni projektet bliver. I første omgang bliver bassinledningerne brugt til at forsinke vandet, så man undgår de værste oversvømmelser. Man leder så vandet videre i eksisterende kloaksystem, når regnen holder op, siger Jesper Lindholm.

Sideløbende med rørarbejdet, arbejder Krüger også med at planlægge, hvordan man får vandet hen til bassinledningerne fra tilstødende veje og opland. Der arbejdes med forskellige rørløsninger, åbne render, regnbede og andre kreative løsninger. Det hele laves med tilpas forsinkelse, der er afstemt med tunnellens størrelse. 

Kontakt
Alex Torpenholt Jørgensen
Projektleder
M: 6037 0743
E: [email protected]

Rune Christensen
Afdelingschef
M: 6040 4101
E: [email protected]

Nikolaj Mølbye
Projektleder
M: 52 13 04 06
E: [email protected]
Afløb og regnvand
Strategisk klimatilpasning gør det muligt at reducere skaderne fra skybrud markant, samtidig med at vandet udnyttes som en ressource, der bidrager positivt til det omgivende miljø. Effekten af klimaændringer, og tilpasningen, bør derfor tænkes ind i alle fremtidige projekter.