Nyt banebrydende udviklingsprojekt vil kortlægge miljøfremmede stoffer og udvikle renseløsning i pilotskala

Formålet med MUDP projektet “MAP’N TREAT” er at kortlægge og rense for miljøfremmede stoffer (som PFAS), samtidigt med at der leveres en effektiv fast-track metode, som kan bruges af forsyninger til selv at kortlægge og rense (MAP’N TREAT).

Formålet med MUDP projektet “MAP’N TREAT” er at kortlægge og reducere miljøfremmede stoffer (som PFAS), samtidigt med at der leveres en effektiv fast-track metode, som kan bruges af forsyninger til selv at kortlægge og rense (MAP’N TREAT). Projektet vil komme med et konkret eksempel på en velfungerende renseløsning, der kan implementeres og skaleres, centralt som decentralt. Desuden vil projektet være med til at fastholde Danmark som en af de førende inden for udvikling og implementering af nye vandbehandlingsteknologier.  

Miljøfremmede stoffer er et problem i det danske miljø, men den sammenhængende forståelse af hvilke problematiske stoffer, der er i vandkredsløbet, er endnu ikke opnået. De fleste undersøgelser har indtil nu fokuseret på enten grundvand og drikkevand, afløb og spildevand (samt spildevandsslam) eller vandmiljøet. Derudover har de enkelte undersøgelser ofte fokuseret på enkelte, udvalgte stofgrupper. Men vandets og de miljøfremmede stoffers kredsløb er cyklisk, og skal derfor ses i sammenhæng. 


Fast-track metode til kildesporing for forsyninger, kommuner og miljømyndigheder

Den optimale løsning for at reducere de miljøfremmede stoffer vil i praksis være at kombinere reduceret udledning og målrettet rensning. Fundamentet for dette er effektiv og succesfuld kildesporing. Typisk foregår dette ved at foretage stikprøvemålinger på centrale lokationer og knudepunkter for derefter at jagte kilden til de registrerede miljøfremmede stoffer. Det skaber en stor grad af tilfældighed, bl.a. fordi det ikke fra start er klart hvilke stoffer, der skal ledes efter.

Der er således brug for en genanvendelig metode til grundig, 360-graders kortlægning og kildesporing af miljøfremmede stoffer. Det vil deltagerne i MAP’N TREAT finde. Parterne er Aalborg Forsyning, Hjørring Vandselskab A/S, Aalborg Universitet og miljøvirksomheden Krüger A/S. Et andet mål i projektet er at demonstrere i pilotskala “on-site”, hvordan en renseteknologi løbende og i kontinuerlig drift kan reducere miljøfremmede stoffer fra Aalborg Forsynings opland. 
 

Fra afdækning af stoffer til leverance af fuldskala løsning

 På grund af det meget store antal forskellige potentielle miljøfremmede stoffer er der stor værdi i at kombinere og udvælge de specifikke analysemetoder målrettet og baseret på en grundig kildesporing suppleret af stikprøvekontroller. 

Dernæst er der brug for test af de tilgængelige tekniske renseløsninger. Det arbejde vil lede frem til, at de bedste teknologier for rensningen kan udvælges, målrettes og dimensioneres efter type, sammensætning og lokation af de miljøfremmede stoffer. Derudover vil projektet kunne estimere effekten af rensning. 

Sidst demonstreres den udvalgte renseteknologi i pilot skala således, at anlægs- og driftsomkostninger og rensegrad kan opgøres og demonstreres i praksis. Dermed etableres det rette designgrundlag for udbud af en fuldskala løsning.

Internationale perspektiver

 Projektets formål er at levere reelle miljøforbedringer. I Danmark er der sat flere vejledende værdier for miljøfremmede stoffer, og der forventes endnu flere med det kommende Byspildevandsdirektiv, som vil gøre det svært for mange at overholde udlederkravene i fremtiden. En effektiv teknologis dokumenterede performance vil derfor være nødvendig. MAP’N TREAT projektet vil således medvirke til at mindske udledningen af miljøfremmede stoffer i Aalborg Kommune og være en rettesnor for Danmark såvel som resten af verden. 
 

Projektnavn: MAPping and TREATment of micropollutants (MAP’N TREAT) 
Beliggenhed: Aalborg Forsyning, fokuseret på oplandet til Aalborg Renseanlæg Øst
Deltagere i projektet: Aalborg Kloak A/S (Vand og Spildevand), Krüger A/S, Hjørring Vandselskab A/S, Aalborg Universitet (Institut for Byggeri, By og Miljø)

Projektet gennemføres under MUDP med et total budget på 7,8 mio. kr. 
Tidsplan: Januar 2023 - december 2025.

Læs mere hos Aalborg Forsyning, der har oprettet en dedikeret side til projektet her

Kontakt
Mikkel Stokholm-Bjerregaard
Innovationschef, Forsyning Vest
E: [email protected]
M: 60 39 35 58
Renseanlæg
Dette MUDP-fyrtårnsprojekt KROBIO vil demonstrere, hvordan en ny, bæredygtig teknologi kan supplere den eksisterende Aktiv Slam proces til kapacitetsudvidelser.
Rent vand og jord
Vi tilbyder både teknologier til at oprense PFAS forurening og til at afbøde påvirkningen af drikkevand og vandmiljø, så man sikrer, at forureningen ikke vender tilbage. Stofferne er en udfordring, men der er også hjælp at hente til at reducere PFAS og PFOS fra drikkevand, jord og spildevand.