Kliver - Det klimavenlige renseanlæg

Udviklingsprojekt støttet af MUDP

Formålet med Projektet Kliver er at sikre optimal og fleksibel udnyttelse af kulstofkilden fra spildevandet til både energiproduktion og kvælstoffjernelse, mens der løbende tages højde for emissionen af lattergas fra processen og tab af metan til atmosfæren. Projektet udvikler ny teknologi til at raffinere kulstofressourcen fra spildevandet, så der opnås fuld kontrol og højere proceshastigheder, hvorved den nødvendige procesvolumen reduceres.
 

KLIVER er støttet af Miljø- og Fødevareministeriets program for Miljøteknisk Udvikling og Demonstration (MUDP) og er bl.a. baseret på forskning fra Aalborg Universitet (AAU).

Efter mange års arbejde med energioptimering af renseanlæg rettes fokus nu på klimaoptimering. Tidlige erfaringer indikerer, at når vi forbedrer energibalancen på renseanlæg, øger vi sandsynligheden for proces emissioner af drivhusgasserne metan og lattergas. Da disse er kraftige drivhusgasser og da CO2-aftrykket på elektricitet i DK er faldende, står projektet på en grundidé om at lave en balanceret optimering af renseanlægs opbygning og drift, så den samlede drift af anlægget løbende kan vægte både energiproduktion, lattergasemission og rensegrad i udløbsvandet.


Om projektet

Projektet består af indledende laboratorieforsøg på AAU. Her skal det undersøges, i hvilket omfang primærslam kan hydrolyseres for at skabe en intern kulstofkilde, der kan anvendes til både biogasproduktion, kvælstof og fosforfjernelse. Ligeledes skal kulstof som bidrag til at undgå lattergas emissioner i forbindelse med kvælstofomsætningen på renseanlægget undersøges. 

Med afsæt i disse forsøg opbygges et pilotskala anlæg på Mariagerfjord Renseanlæg. Her produceres der internt kulstof, der skal indgå som kulstofkilde i test på renseanlægget. 

Til denne test udvikles en ny online styringsalgoritme, der bliver i stand til at dirigere kulstoffet derhen, hvor det skaber mest værdi for både miljø og driftsøkonomi. Styringen forberedes til at kunne anvende en eventuel afgift på lattergas, i det tilfælde spildevandsrensningen på sigt bliver reguleret på det samlede klimaaftryk. For at opnå mindst mulig emission af lattergas og metan udvides rådnetanksanlægget med overdækkede slamlagre både før og efter rådnetank. Afkastluften tilledes gasmotorsystemet for på den måde at reducere anlæggets klimaaftryk. 

DTU arbejder i projektet med udvikling af kvantitative sporstofmålinger af måde metan og lattergas og vil sammenholde basisanlægget med "Det klimavenlige Renseanlæg" via en livscyklusmodel. 


Nytænkning og bæredygtighed 

Dette klimavenlige renseanlæg understreger, hvordan Krüger løbende forholder sig til de erfaringer, der opnås fra både branche og forskning, ligesom der kigges fremad, så renseanlæggenes udvikling afspejler sig i samfundets behov. Det er en del af Krügers forretning at have fokus på en fleksibel omstilling til nye krav og udvikle innovative løsninger, der er med til at flytte branchen.

 

Tid og økonomi

Projektet gennemføres i perioden 2019-2021 og har et budget på kr. 34 mio med tilskud fra MUDP på 3,5 mio.

Projektets deltagere

Mariagerfjord Vand, Energi Viborg Vand, Krüger A/S, Aalborg Universitet, DTU Miljø

Læs mere

Du kan læse mere her: Aalborg Universitet - Nyhed

Kontakt
PhD, Procesingeniør
M: 4212 0892
E: [email protected]
Renseanlæg
Reducering af CO2-udledningen, mindre forbrug af ressourcer og recirkulering af affaldsstrømme er vigtige parametre, når vi taler om renseanlæg. Vi går skridtet videre og udvikler nye teknologier, der gør renseanlæg til energiproducerende kraftvarmeværker.
Teknologier
Vi tilbyder en række unikke teknologier og løsninger inden for biologisk rensning af spildevand, der kommer vores kunder til gavn.