Tønder får varslinger ved risiko for oversvømmelse

Sønderjyske Tønder og Skærbæk, der begge er lavtliggende byer, får nu online-varslinger ved oversvømmelser på terræn. Det sker via Krügers varslingssystem SURFF.

 

Varslingssystemet giver automatisk kommune, beredskabsstyrelse og Tønder Forsyning op til 6 timers forvarsel på, om der er risiko for oversvømmelser. Tønder er beskyttet af fremskudte diger ud mod Vesterhavet, men man har udfordringer med afvanding fra vand fra indland og kloaksystem.

Hos Tønder Forsyning og Tønder Kommune vil man derfor gerne være på forkant, når der er risiko for oversvømmelser.

– Vi har brug for varsling, fordi en stor del af Tønder by ligger meget lavt. Samtidig har vi haft særlige oversvømmelseshændelser i Skærbæk, som gør, at Skærbæk fremadrettet også kan have glæde af SURFF, siger Bo Ludvigsen, der er direktør for Tønder Forsyning.

Driftspersonalet i forsyningsselskabet kan nu online følge med i SURFFs varslingsmodel via en hjemmeside, der informerer om denaktuelle vandstandssituation. Varslingerne fra SURFF foregår også automatisk via email og SMS til de ansvarshavende.

 

Udvidet version af SURFF

I løsningen for Tønder har Krüger taget kanal- og vandløbsniveauer med ind i beregningerne ved at tilføje 7-8 ekstra vandstandsmålere, der er placeret i kanaler og i Vidåen. 

– Normalt har vi kun kloaknet og terrænoverflade med i SURFF, så det her er en ekstra tilføjelse, der øger nøjagtigheden, siger Nikolaj Mølbye, der er projektleder hos Krüger.

Som en ekstra gevinst ved løsningen kan forsyningsselskabet også få online information om vandstanden i dets kloaksystemer. 

Også her beregner SURFF modellen, hvad der vil ske de næste 6 timer. 

 

Fordel for hele spildevandssystemet

– Vi beregner også tilløbet til renseanlæggene og dermed kan SURFF oplyse, hvilken kapacitet renseanlæggene vil få brug for de næste 6 timer. Det vil sige, at Tønder får et forecast produkt, der overvåger hele byens system. Det er ret unikt, siger Nikolaj Mølbye.

Han ser et stort potentiale i SURFF. – Det gør ingen forskel, om det er en stor by som København, eller det er en mindre by som Tønder. Alle kan have den samme gavn af at blive varslet i bedre tid, siger Nikolaj Mølbye.

Udfordringen er, at man er afhængig af de nedbørsdata, der kommer fra DMI. Derfor er det vigtigt, at DMI’s beregninger er så nøjagtige som muligt.

– Selv om vi også benytter vandstandsmålere, er det resultatet af modelberegninger, der danner grundlag for varslingen. Derfor kan vi potentielt set komme til at varsle oversvømmelse, der alligevel ikke kommer til at ske. Konsekvenserne ved oversvømmelser er store, så hellere varsle én gang for meget end én gang for lidt. 6 timers varsel er nok til at reagere i de fleste tilfælde, og SURFF er derfor et godt supplement til øvrige klimatilpasningsløsninger , siger Nikolaj Mølbye.

Kontakt
Nikolaj Mølbye
Projektleder
M: 5213 0406
E: [email protected]

Alex Torpenholt Jørgensen
Projektleder
M: 6037 0743
E: [email protected]

SURFF - Varsler oversvømmelser

Online varsling med SURFF er udviklet til at mindske skadevirkningerne af ekstremregn og de oversvømmelser, ekstremregn kan skabe. 

Læs mere om SURFF her

Afløb og regnvand
Strategisk klimatilpasning gør det muligt at reducere skaderne fra skybrud markant, samtidig med at vandet udnyttes som en ressource, der bidrager positivt til det omgivende miljø. Effekten af klimaændringer, og tilpasningen, bør derfor tænkes ind i alle fremtidige projekter.