BACKWAFLO™

Klaring af filterskyllevand

Selvrensende tanke til bundfældning af filterskyllevand fra vandværker med suspenderet stof i form af bl.a. okker, brunsten og kalk.

Overblik

Klaring af filterskyllevand

Ved filtrering af vand i porøse dybdefiltre bindes okker, brunsten og andre urenheder i filterets porer. Når porerne er fyldte, returskylles filteret med luft og vand for at regenerere filterets renseeffekt. Skyllevandet udgør typisk op til 3 % af den filtrerede vandmængde og
har en høj koncentration af suspenderet stof. Skyllevandet skal klares, før det kan udledes til nedsivningsanlæg, recipient eller genbruges til drikkevandsproduktion.


Fordele:

  • Automatisk renholdelse af bundfældningstank uden behov for manuelt arbejde
  • Reduktion af indholdet af total-jern i klaret skyllevand til under 1-4 mg/l
  • Bunden skylles løbende ren med skyllevandet uden brug af separat spulesystem
  • Det klarede vand ledes til genbrug, recipient eller nedsivningsanlæg
  • Hurtigere bundfældning og bedre klaret vandkvalitet ved tilsætning af koagulant (option)
  • Kontrol af det klarede vands kvalitet med on-line turbiditetsmåling (option)
  • Bundfældet slam opsamles i sump og ledes til specialdesignet opkoncentreringstank (option) eller afløb