Biodenipho™ / Bio Denitro™

Reduktion af nitrogen og fosfor

Biodenipho™ reducerer indholdet af nitrogen og fosfor i spildevand og reducerer indholdet af organisk stof (COD/BOD) og suspenderet fast stof.

Overblik

Udover at reducere indholdet af nitrogen og fosfor i spildevandet  plus indholdet af organisk og suspenderet fast stof, stabiliserer Biodenipho™ også slammet i processen, så lugtgener fjernes. 

Systemet består af en anaerob tank, der er placeret før to sammenkoblede biologiske tanke og en bundfældningstank. De biologiske tanke er udstyret med beluftning, indløbsfordelere og udløbskippe. 

Bio-denitro™-processen blev udviklet af Krüger i 1970'erne som en effektiv måde at fjerne kvælstof på. Siden er processen blevet videreudviklet for at imødekomme de skærpede krav til spildevandsbehandling. Ligesom Biodenipho ™ som også kan reducere fosfor biologisk.

Bio-denitro™ kombinerer funktionelt design, stor fleksibilitet og adaptiv drift. Processen er implementeret på mere end 300 anlæg over hele verden med anlægskapacitet op til 750.000 PE.


Fordele

Et karakteristisk træk ved Bio-denitro™-processen er, at samspillet mellem de to procestrin (nitrifikation og denitrifikation) i dag er styret med online-kontrol. Tidligere var faserne kun tidsstyrede. På den måde kan nitrogenfjernelsen optimeres.
 
Det rå spildevand ledes altid ind i en tank med denitrifikation, som normalt eliminerer behovet for en ekstern kulstofkilde. Spildevandskvaliteten fra et Bio-denitro™-anlæg er høj, og driftsomkostningerne minimale.

Anlæggene består af to procestanke (eller antal sæt af to tanke, som bedst optimerer designet) med eller uden biologisk fosforfjernelse og med intern eller ekstern bundfældning.