Waste-2-Energy SmartGrid Upgrade

Projektet sigter mod at udvikle software til renseanlæggenes styresystemer, som gør det muligt for anlæggene at anvende alternativ energi uden at påvirke forsyningssikkerheden.

 

Spildevand produceret i husholdningerne og hos de danske virksomheder indeholder energiholdigt organisk stof og vigtige næringsstoffer. Slammet fra spildevand kan omsættes til biogas, og dermed kan de ellers energitunge processer på anlæggene gøres energineutrale.

Derudover kan anlæggene potentielt også levere overskudsenergi til fremtidens intelligente energisystemer. For at det skal blive muligt, skal den nuværende styring af afløbssystemer og renseanlæg spille bedre sammen med energisystemet og fremtidens SmartGrid. Målet for projektet er derfor at udvikle styringsmetoder, der kan sikre et fleksibelt forbrug, som kan skubbes i tid, afhængigt af hvor meget spildevand der kommer ind, og hvad el-nettets behov er i forhold til andre vekslende ressourcer, som f.eks. vind.

 

Softwareløsning til renseanlægs styresystemer

De seneste år er SmartGrid-forskningen intensiveret og modnet til avancerede demonstrationsprojekter. Udfordringen er, at renseanlæg kun har begrænsede muligheder for at bestemme mængden og sammensætningen af den råvare (spildevand), der skal indgå i produktionen (rent vand). Med andre ord findes en elastik, der ikke må strækkes for hårdt, da det ellers kan have negative konsekvenser for det lokale vandmiljø.

Forventningen til dette projekt er en udvikling af softwareløsninger, der sikrer en størst mulig udnyttelse af elastikkens fleksibilitet. Formålet med projektet er derfor at udvikle en softwareløsning til renseanlæggenes styresystemer, som øger deres fleksibilitet i forhold til forbrug og produktion af energi fra alternative kilder.

Løsningen skal baseres på data fra onlinesensorer, regnradarer, vejr- og afstrømningsmodeller samt modeller til simulering af afløbssystemer og spildevandsrensning. Resultatet vil indgå i Krügers software-palette til avanceret styring: Hubgrade™ Performance

Tid og økonomi

Projektet blev gennemført i perioden januar 2014-januar 2016 som et ErhvervsPostDoc-projekt. 

Budgettet var på 2.000.000 kr.
Halvdelen stammede fra Højteknologifonden, mens resten blev finansieret af projektets deltagere.

Deltagere

Danmark Tekniske Universitet (DTU) og Krüger A/S.

Kontakt
Tine Önnerth
Renseanlæg
M: 2632 7303
E: [email protected]

Alex Torpenholt Jørgensen
Afløbssystemer
M: 6037 0743
E: [email protected]
Online styring
Hubgrade er digitale løsninger baseret på solid erfaring med optimering af drift og forsyning på spildevand, ressourcer og energiområdet. Hubgrade kombinerer menneskelig ekspertise med unikke og innovative analyser af data både direkte i online styring og som prognoser for altid at være på forkant.