Pilottest af kviksølvfjernelse fra jord på Høfde 42

Formålet med pilottesten er at undersøge om det er muligt ved hjælp af on-site konduktiv opvarmning effektivt at fjerne forureningen inkl. kviksølv fra jord på Høfde 42. 

 

Hvis pilottesten giver tilfredsstillende resultat vil en fuldskalaoprensning kunne udgøre et alternativ til at køre den forurenede jord fra høfdedepotet til ekstern rensning og senere deponi. Dette vil udgøre et betydeligt miljømæssigt og økonomisk fordelagtigt alternativ til den nuværende beskrevne løsning. Metoden vil desuden kunne anvendes på andre kviksølvforurenede grunde i Danmark og udlandet. 

 

Om projektet

Pilottesten udføres ved, at der opbygges en testcelle med 25 m3 forurenet jord fra det forurenede område. Jorden opvarmes til den ønskede måltemperatur, og det forsøges eftervist, at forureningen reduceres til et ønsket lavt niveau.        

I projektet testes det om det ved hjælp af on-site konduktiv termisk oprensning er muligt effektivt at fjerne kviksølvforurening fra jorden på Høfde 42. Dette gøres ved at udføre en pilottest på selve grunden.

 

On-site termisk behandling 

Den forurenede jord på Høfde 42 indeholder, foruden store mængder pesticider, en række forskellige kviksølvforbindelser. Kviksølvforureningen medfører, at jorden efter opgravning og traditionel rensning på eksternt behandlingsanlæg fortsat vil være forurenet, og derfor skal deponeres som farligt affald. Hvis det ved on-site termisk behandling som alternativ er muligt, ikke bare at fjerne pesticidforureningen, men også at mobilisere kviksølvet, vil der kunne spares betydelige ressourcer til transport af forurenet jord til eksternt behandlingsanlæg. 

Derudover vil det ikke være nødvendigt at behandle og slutdeponere jorden som farligt affald. Jorden vil kunne genanvendes på lokaliteten eller i nærheden heraf, og det eneste restprodukt der vil skulle håndteres som farligt affald og bortskaffes til ekstern behandling, er det rene elementære kviksølv som sandsynligvis vil blive udskilt som fri fase samt en begrænset mængde aktivt kul til rensning/efterpolering af den ekstraherede damp.

En pilottest vil dokumentere om det er muligt at mobilisere de pågældende kviksølvspecier og dermed vise, om der med succes kan udføres en fuldskala on-site oprensning på Høfde 42. I så fald vil testen kunne danne grundlag for et design af en fuldskalaløsning. En succesfuld pilottest vil desuden kunne være startskud for implementering af oprensninger på andre kviksølvforurenede grunde.

Tid og økonomi

Projektet strak sig over perioden november 2017 - februar 2019. 

Budgettet var på 6.256.523 kr.

MUDP bidrog med 3.128.261 kr., mens projektets deltagere finansierede resten.

Kontakt
Afdelingschef
M: 21 71 60 72
E: [email protected]
Jordoprensning
Med 14 års erfaring i termisk oprensning og viden fra de nyeste udviklingsprojekter er vi stolte af at tilbyde effektive, økonomisk fordelagtig og sikre oprensningsløsninger. Vi renser op til lave kriterier i alle typer geologi.
Jordoprensning
Nogle forureninger er så komplekse, at de kræver særlige metoder at fjerne. Det gælder den forurening med klorerede opløsningsmidler, som et tidligere industrivaskeri, ALBA, har efterladt under en bygning i Taastrup lidt uden for København.