Udviklingsprojektet Easy MABR skal reducere lattergas og energiforbrug ved spildevandsrensning

Et nyt MUDP projekt vil forbedre rensning af spildevand og reducere udledning af lattergas, produktion af slam og energiforbrug

Et nyt MUDP projekt, Easy MABR, vil forbedre rensning af spildevand og samtidig reducere udledning af lattergas, produktion af slam og energiforbrug ved at udvikle et modulært og omkostningseffektivt MABR koncept. Easy MABR vil bringe afgørende ny viden ved at identificere de økonomisk mest fordelagtige steder at placere teknologien i spildevandsstrømme. Projektet vil desuden understøtte og simplificere brug af data i spildevandssektoren, hvilket bidrager til visionen om Danmark som det første land med fuldt dækkende klimaregnskaber i vandsektoren.

MABR (Membrane aerated biofilm reactor) teknologien er udviklet med det formål at imødegå uhensigtsmæssigheder ved konventionel rensning, og er særligt velegnet i miljøer med højt kvælstofniveau og høj gennemstrømning. MABR-teknologien har været anvendt i Danmark, men den har endnu ikke vundet bredt indpas, da omkostningseffektiviteten ikke er dokumenteret tilstrækkeligt, ligesom der er behov for yderligere demonstration af teknologien i forskellige placeringer og driftsscenarier. En anden hindring har været, at de tidlige teknologier har været forbundet med relativt dyre installationsomkostninger. 

Effektiv rensning med lav lattergasproduktion

 Formålet med Easy MABR er derfor at udvikle et generisk MABR-koncept med modulære enheder, der gør det nemt og billigt at installere MABR. Den største effekt vil være, hvor koncentrationen af kvælstof er høj. Derfor placeres Easy MABR i dette projekt i forskellige spildevandsstrømme, der har forskellige og høje kvælstof niveauer (indløb, industristrømme og afvandingsstrømme) for at identificere den mest optimale placering og for at dokumentere teknologiens robusthed over for varierende driftsforhold. 

Easy MABR vil forventelig være en attraktiv teknologi til at udvide kapaciteten på eksisterende anlæg uden at skulle investere i omkostningstunge konstruktioner med højt carbon footprint. Udover fordelene ved den effektive rensning med lavt energiforbrug, lav lattergasproduktion og lav slamproduktion forventes det også, at teknologien er særlig robust overfor hæmmende stoffer i spildevandet.

Testet på Løgstør Renseanlæg

Projektet udvikler desuden en dataplatform og et styresystem. Det gør det dels muligt kontinuert at følge effekten af MABR-installationen i forhold til lattergasudledning og energiforbrug, dels gør det let at anvende både egne sensorkits og data fra 3. part til overvågning og rapportering på miljøparametre. 

Konceptet bliver testet og tilpasset i drift hos Vesthimmerland Vands rensningsanlæg i Løgstør: 

Set i lyset af at Løgstør renseanlæg er udfordret af meget svingende belastninger og hæmninger og i øjeblikket af et totalt sammenbrud i vores bakteriekultur, vil vi rigtig gerne finde en metode, der kan gøre anlægget mere robust mod hæmninger. Derudover skal det være billigere i drift og med den præmis, at det oven i købet også vil producere betydelig mindre lattergas. Vores forventninger er skyhøje, og hvis disse bliver indfriet, vil det nærmest kunne revolutionere spildevandsrensningen
- Jens Jørgen Ploumann, Driftschef hos Vesthimmerlands Forsyning
 

MABR-teknologien gør det muligt at opnå en meget kosteffektiv rensning - men realisering af potentialet afhænger i høj grad at samspillet og samstyringen med det resterende anlæg. Det er netop styringen af det resterende renseanlæg, der bliver optimeret med Krügers styring Hubgrade Performance Plant for få den højest mulige udnyttelse af MABR og den mest optimale samlede drift.

Store økonomiske fordele for danske og internationale renseanlæg

 Med Easy MABR løftes state-of- the-art betragteligt. Projektet har store danske såvel som internationale perspektiver, da det vil gøre MABR-teknologien billigere og lettere tilgængelig for en lang række renseanlæg, som ikke har mulighed for at at implementere specialinstallationer.  

De miljømæssige gevinster for kunder omfatter reduktion af lattergas og CO2-udledning, færre energiomkostninger, forbedret rensning, mindre slamproduktion og reduceret følsomhed overfor hæmning. Anvendt i de rette strømme vil vandselskaber dels kunne reducere deres driftsomkostninger og øge rensekapaciteten, ligesom de vil have et godt udgangspunkt i forhold til de kommende krav til emissioner.

Danmark som foregangsland i vandsektoren

 Den cloud-baserede dataplatform gør det let at integrere yderligere data fra tredjeparts sensorløsninger. Det gør det let for brugerne at overvåge driften, rapportere og dokumentere ressourceforbrug og udledning til relevante myndigheder. Dataplatformen vil således understøtte og lette øget brug af data i spildevandssektoren. Dette bidrager til visionen om Danmark som det første land med fuldt dækkende klimaregnskaber i vandsektoren.
 

Tid: Projektet løber til oktober 2024

Parter: KD-Group, Vesthimmerlands Vand A/S og Krüger A/S
 

Kontakt
Mikkel Stokholm-Bjerregaard
Innovationschef, Forsyning Vest
E: [email protected]
M: 60 39 35 58
Spildevand
Formålet med MUDP projektet “MAP’N TREAT” er at kortlægge og reducere miljøfremmede stoffer (som PFAS), samtidigt med at der leveres en effektiv fast-track metode, som kan bruges af forsyninger til selv at kortlægge og rense (MAP’N TREAT).
Renseanlæg
Med udsigten til krav til reduktion af emissioner og stigende energipriser har det ikke været mere aktuelt at geare renseanlæg til den grønne omstilling.
Vi tilbyder 4 skridt, der dels reducerer lattergas og metangas, dels skruer op for grøn energi på anlæggene og bringer dem tættere på at blive CO2 neutrale.