Målekampagner giver forsyningen overblikket til at reducere overløb

Med en målekampagne kan forsyningen få overblik over, hvor i afløbssystemet de største udfordringer findes og hvilke indsatser, der skal prioriteres. Det giver forsyningerne mulighed for at reagere hurtigere og på den måde reducere overløb. 


Målinger giver viden om, hvor de største overløb finder sted, og de er et godt redskab til at planlægge en indsats mod overløb. Målingerne kan også bruges til at kalibrere eller verificere hydrauliske modeller dvs. modeller, der fx anvendes til at forudsige, hvad der sker i afløbssystemet ved kraftig regn. Sidst men ikke mindst kan målingerne bruges som varsling. Det kan være varsling til driften, hvis der er risiko for stoppelse af afløbssystemet eller varsling til badegæsterne, hvis der er risiko for forurenet badevand på grund af overløb. En midlertidig målekampagne strækker sig typisk over et år, så der dannes et solidt datagrundlag til prioritering af indsatser. 


Hvad skal være klart, før man starter en målekampagne?

Flere ting skal være på plads i forbindelse med en målekampagne. Første skridt i en kampagne består i at gøre sig klart, hvad formålet med kampagnen er, og hvad man gerne vil måle på. Herefter skal det undersøges, om det giver mening at måle ved de udvalgte lokaliteter. Der kan være hydrauliske forhold, der giver et uroligt vandspejl, hvilket kan resultere i stor usikkerhed på observationerne. 


Når målerne er sat op, skal der afsættes ressourcer og tid til at holde øje med målinger og data.
"Målerne skal fungere i et udfordrende/uroligt miljø, og derfor skal vi holde øje med, om de fungerer som de skal", forklarer Alex Torpenholt Jørgensen, der er projektleder i Krüger. Reagerer målerne, som vi forventer, og giver resultaterne mening? 
 

Præcise og kontinuerlige målinger giver godt overblik

Når vi i Krüger udfører en målekampagne for at skabe klarhed over overløb på en given lokalitet, anvendes der typisk både en niveau- og en overløbssensor. Niveausensoren måler løbende vandstanden i bygværket. Det kan fx være hvert 5. eller 10. minut. Niveausensoren understøttes af overløbssensoren, der registrerer eventuelle overløb. Ved overløb øges hyppigheden af niveaumålingerne til fx hvert minut. 

Løbende sendes data via GSMnetværket til en server, så forsyningerne kan følge forholdene via platformen AQUAVISTA™ Plant SewerView. Via platformen kan en rapport med antallet af overløb i en valgt periode udtrækkes. Målingerne kobles sammen med data fra regnmålere for at vurdere, om dataene giver mening. Har det regnet kraftigt, eller oplever vi overløb på grund af andre ting? 

Anvendelsesmulighederne er mange. Målingerne kan, når de udføres over en kortere periode, anvendes til at få en forståelse af, hvor behovet for indsatser er størst. Det er også muligt at anvende målere til at etablere overvågning på steder, hvor det ikke er muligt eller meget svært at trække permanent strøm. 


Novafos har fået styr på overløbene og kan prioritere budgetterne bedre

Krüger har bl.a. gennemført en målekampagne for Novafos i Frederikssund Kommune. Kampagnen undersøgte, hvor ofte der er overløb ved kommunens forskellige bygværker, så Novafos fremadrettet kan prioritere deres indsatser. I forbindelse med opsætning af de trådløse niveau- og overløbssensorer foretog Krüger også en bygværksregistrering. 

Målekampagnen og den efterfølgende databehandling gav Novafos et overblik over, hvor de havde størst problemer med overløb. Derved har de nu mulighed for at fokusere indsatsen på de steder, hvor miljøgevinsten er størst. Planlægger hos Novafos Søren Stokholm Hansen forklarer: 

”For mig har målekampagnen været et vigtigt bidrag i Novafos’ kortlægning af overløbene og efterfølgende prioritering af indsatserne sammen med Frederikssund Kommune. Målekampagnen har sammen med bygværksregistrering og indsamling af erfaringer i organisationen givet os overblik over, hvor udfordringerne er størst og givet klarhed over, hvor vi skal sætte ind, så vi bruger kræfterne og pengene på de værste oplande og bygværker først. Samtidig har vi også fået en ro i forhold til de bygværker, hvor der ikke har været overløb og har fået mulighed for at nedprioritere dem. Sidst men ikke mindst har målekampagnen været central i vores kommunikation og forventningsafstemning overfor Frederikssund Kommune og Miljøstyrelsen.” 

Krüger er desuden i gang med en målekampagne for Novafos i Rudersdal Kommune. Den har også til formål at skabe overblik over overløb i kommunen samt at kvalitetssikre modeller og kalibrere dem. Denne målekampagne forventes at løbe indtil tidligt i 2021. Derfor foreligger resultaterne ikke endnu, men der produceres månedsrapporter og ugentlige kontroller, så det sikres, at data fortsat er valide. Derudover giver den løbende kontrol mulighed for at rette eventuelle fejl hurtigere. 

Målekampagner er et værdifuldt værktøj til at opnå specifik viden om sit afløbssystem, og en kampagne bør altid tilrettelægges, så den svarer til formålet. Skal målingerne bruges til at kalibrere dele af en hydraulisk model, eller skal de bruges til at screene netværket og få en bedre forståelse af, hvor overløbene sker hyppigst? Begge dele er muligt, og kampagnen bør altid afhænge af det konkrete behov. 
 

Kontakt
Projektleder, Afløb
M: 6037 0743
E: [email protected]
Overløb
Kloakoverløb er en udfordring mange steder i Danmark. Vi tilbyder en række services, som hjælper med at skabe overblik og reducere kloakoverløb og deres konsekvenser i recipienterne.
Online styring
Med SewerView systemet får Herning Vand et visuelt overblik i realtid over afløbssystemet og langt større udbytte af deres data.