WaterManager - seneste opdateringer

Forbedringer og rettelser

Vi arbejder løbende på at forbedre funktionerne i WaterManager og på at rette eventuelle fejl med udgangspunkt i brugernes tilbagemeldinger. 


Forbedringer og rettelser udført i 2023

Q4

 • Ny formular til driftsregistreringer og opgaver
 • Forbedret UI på desktop og mobil
 • Tilføjet nye felter til beskrivelse og note
 • Tilføjet registrering og opretter og afslutter
 • Tilføjet mulighed for at se dataserier på den geografiske visning
 • Tilføjet mulighed for at se de seneste aflæsninger, når der foretages en ny registrering
 • Tilføjet mulighed for at oprette driftsregistreringer fra geografisk visning
 • Aflæsninger vises ikke længere i kalenderen
 • Tilføjet mulighed for at definere nye anlægstyper
 • Forbedret design af ikoner for anlægstyper
 • Forbedret interface for kurvevisning
 • Mulighed for at deaktiviere registreringstyper, der ikke bruges
 • Ny funktion: Mulighed for at oprette driftsmål for målekanaler
 • Rettet fejl, hvor zoomniveau på kortet blev nulstillet efter filtrering
 • Diverse mindre forbedringer og fejlrettelser
   

Q3

 • Forbedret navigation mellem visninger. Nyt design af toplinje
 • Ny funktion: DiVa kan opsummere hændelser i en enkelt driftsregistrering
 • Tilføjet mulighed for at ændre navnet på temaer
 • Tilføjet mulighed for at rette e-mailadresser, hvor rapporter sendes
 • Diverse mindre forbedringer og fejlrettelser.

Q2

 • Tilføjet mulighed for fritekstfiltrering af aktivitetslisten
 • Tilføjet mulighed for at ændre rækkefølge af aflæsninger
 • Forbedret interface. Ny og mere tabletvenlig toplinje
 • Forbedret interface, så toplinjen nu fastholdes, når man scroller på siden
 • Forbedret server performance og sikkerhed
 • Forbedret opsamling af fejlrapporter
 • Rettet fejl, hvor menupunktet aflæsninger blev vist flere gange i mobilversionen
 • Diverse mindre forbedringer og fejlrettelser
   

Q1

 • Forbedret dataudveksling med GEUS Jupiter database 
 • Rettet fejl, så områdefiltrering kan fastholdes, når der skiftes tema
 • Rettet fejl, hvor login krævede brugernavn i stedet for e-mail
 • Diverse mindre forbedringer og fejlrettelser


Forbedringer og rettelser udført i 2022

Q4

 • Ny funktion: Brugeren kan vælge at modtage en periodisk oversigtsmail over de seneste aktiviteter
 • Tilføjet mulighed for at ændre navn på aktiviteternes emnekategorier
 • Tilføjet valgmuligheder for at udskrive og downloade til rapportvisning
 • Forenklet interface til valg af registreringskategori, når der oprettes af nye aktiviteter
 • "Aflæsninger" vises ikke i kalenderen
 • Tilføjet mulighed for at en bruger kan nulstille kode efter for mange loginforsøg
 • Tiden før en bruger logges ud, er øget fra 2 timer til 12 timer
 • Rettet fejl, hvor afslutning af opgaver ikke blev vist i mobilversionen
 • Rettet fejl, hvor en bruger med begrænset adgang havde adgang til visningen "Alle data"
 • Diverse mindre forbedringer og fejlrettelser
   

Q3

 • "Områder" ændret til "Anlæg" i hele brugerfladen
 • Ny funktion: Anlæggenes tekstboks kan nu indeholde formateret tekst og links
 • Ny funktion: Et anlæg kan oprettes som et underanlæg til et eksisterende anlæg
 • Ny funktion: Anlæg uden koordinater kan vises i fast felt på kortet
 • Ny funktion: Import af csv fil til målekanal
 • Tilføjet mulighed for at vælge filtreringsmuligheder på aktivitetsoversigten
 • Tilføjet mulighed for at sortere listen af datakanaler
 • Nyt faneblad "Tilpasninger" under indstillinger
 • Tilføjet mulighed for at et anlæg kan skjules på kortet
 • Dynamisk opdatering af den geografisk visning
 • Opdatering af WaterManagers hjemmeside
 • Diverse mindre forbedringer og fejlrettelser

Q2

 • Ny funktion: Brugere kan nu logge på med engangskode i stedet for kodeord
 • Ny funktion: Det er nu muligt at importere vandkvalitetsdata fra Jupiter til målekanaler
 • Ny funktion: For et område kan alle tilknyttede målekanaler ses som grafer på nøgletalsvisningen under "Alle data"
 • Tilføjet mulighed for at skjule en graf under "Alle data" nøgletalsvisning
 • Tilføjet mulighed for at ændre sorteringsrækkefølgen for målekanaler
 • Tilføjet mulighed for at hente anlægskoordinater fra Jupiter
 • Tilføjet mulighed for at skifte filtrering på områdedialogboxens listevisning
 • Kalenderen har fået tilføjet en forklaringsboks
 • Visningsvalg har fået nye ikoner
 • Forbedret sikkerhed ved login
 • Forbedret interface til opsætning af dashboards
 • Fjernet visningen af "Aflæsninger" fra kalenderen
 • Rettet fejl, hvor målekanaler til aflæsninger ikke fik tildelt et område
 • Rettet fejl, hvor årstal ikke blev vist på graferne tooltip
 • Rettet fejl på aktivitetsoversigten, hvor filtrering via lagkagediagrammet ikke fungerede for planlagte opgaver
 • Rettet fejl, hvor det ikke var muligt at editere enheder for aflæsninger
 • Rettet fejl, hvor det ikke var muligt at lave timemæssige perioderapporter
 • Diverse mindre forbedringer og fejlrettelser
   

Q1

 • Tilføjet mulighed for at oprette et alias navn for et område
 • Tilføjet mulighed for at linke områderne til Geus Jupiter database
 • Tilføjet mulighed for at slette et billede fra en registrering
 • Tilføjet mulighed for at lukke dialogboksen for et område
 • Tilføjet mulighed for at markere et område som nedlagt
 • Tilføjet mulighed i mobilversion for at komme retur til valg af område
 • Tilføjet mulighed for at invertere y-aksen på grafer
 • Tilføjet link til instruktionsvideoer fra "Om"
 • Ny funktion: Brugeren kan gemme den aktuelle centrering af kortvisningen
 • "Måleraflæsning" er ændret til "Aflæsning" i hele brugerfladen
 • Enklere interface til tildeling af brugerrettigheder
 • I kalenderen vises planlagte opgaver nu med grøn farve
 • I dialogboksen for opgaver viser datofeltet nu altid den næste gang, opgaven forfalder
 • I mobilversionen viser aflæsningsfelterne nu enhed og type
 • Ved oprettelse af ny opgave skal brugeren ikke længere vælge mellem "Registreret" og "Planlagt" opgave
 • Under "Indstillinger" er en række sjældent brugte funktioner nu samlet under fanebladet "Avancerede indstillinger"
 • Tilføjet tre nye typer af kortmarkører:
  - Administration (grå)
  - Ledningsnet (grå)
  - Vandværk (blå)
 • Rettet fejl på aktivitetsliste og lagkagediagram, hvor serieopgaver sat med "Kræver opfølgning ved forfald" blev vist som "Kræver opfølgning"
 • Rettet fejl hvor de valgte sorteringer i aktivitetstabellen ikke blev gemt
 • Rettet fejl hvor planlagte opgaver kunne oprettes i fortiden
 • Diverse mindre forbedringer og fejlrettelser


Forbedringer og rettelser udført i 2021

Q4

 • Ny funktion. Brugeren kan downloade billeder fra aktivitetslisten.
 • Tilføjet mulighed for at tilføje et område til en målekanal. 
 • Tilføjet mulighed for at angive et alias for et område (typisk DGU nr.)
 • Tilføjet mulighed for at vise den fulde opgavebeskrivelse på mobil.
 • Tilføjet mulighed for at oprette registrerede opgaver på aktivitetslisten.
 • Tilføjet mulighed for at se registrerede opgaver, der ikke er afsluttede under "Opgaver" på mobil.
 • Tilføjet engelsk version af FAQ.
 • Tilføjet ugenumre på kalendervisning.
 • Forbedret brugerstyring: 
  - Brugere identificeres ved deres emailadresse fremfor brugernavn.
  - Det er ikke muligt at oprette flere brugere med samme mailadresse,
  - Brugere har altid adgang til egen profil.
 • Forbedringer, der giver større brugervenlighed:
  - Nyt design af kalenderens dialogboks til afslutning af opgaver.
  - Opgaver kan nu afsluttes uden at åbne opgaveserien.
 • Tilføjet metadata til billeder (EXIF)
 • Licensnøgle udgår og erstattes af whitelist.
 • Rettet fejl på aktivitetsoversigten, der forhindrede flueben på afsluttede registreringer i at blive vist.
 • Rettet fejl i kalenderens måneds- og uge angivelse ved årsskifte.
 • Rettet fejl, hvor ikke-afsluttede opgaver i fortiden kunne angives med gentagelser.
 • Diverse mindre forbedringer og fejlrettelser.
   

Q3

 • Ny funktion: Brugerens seneste valg og filtreringer fastholdes
 • Ny funktion: QR koder for alle områder eller målepunkter kan eksporteres som samlet pdf
 • Ny funktion: Brugeren kan skifte visning for aktivitetsoversigten (tabel eller nyhedsstrøm)
 • Nyt design af loginskærm
 • Mulighed for at ændre overskriften på en opgave
 • Mulighed for at afslutte planlagte opgaver i mobilversionen
 • Mulighed for at benytte speedometre på nøgletalsvisningen
 • Mulighed for, at brugeren kan til- eller fravælge nyhedsmails
 • Mulighed for at afslutte opgaver i mobilversionen
 • Mulighed for at foretage flere måleraflæsninger på samme formular (og QR kode)
 • Temaer kan nu anvendes til at begrænse udvalgte brugeres adgang til data
 • Når der vælges et tema på kortvisningen vises alle temaets områder uafhængigt af zoomniveau
 • Forenklinger, der giver større brugervenlighed:
  - Måleraflæsninger kan nu filtreres adskilt fra driftsregistreringer
  - Mulighed for at tilføje en ansvarlig for en opgave/registrering er fjernet
  - Mulighed for at sætte en måleraflæsning med "Opfølgning" er fjernet
  - Mulighed for at tilføje et billede til en måleraflæsning er fjernet
  - Aktivitetsoversigt, kalender og kort opdateres kun i forbindelse med slet eller gem af aktivitet
 • Diverse sproglige rettelser i den engelske version
 • Rettet fejl i brugerinterface for Indstillinger/Måledata
 • Rettet fejl, hvor DiVa kan generere to identiske hændelser
 • Rettet fejl, hvor nøgletalsvisningen kan vise værdier med forkert antal decimaler
 • Rettet fejl hvor driftsregistreringer i mobilversionen blev tidsstemplet 2 timer for tidligt
 • Diverse mindre forbedringer og fejlrettelser

Q2

 • Nyt design af visningsvælgeren, der nu i højere grad understøtter mindre skærme
 • Ny funktion: Brugeren kan nu downloade aktivitetslisten som CSV fil
 • Ny funktion: Det er nu muligt at oprette nye områdetyper og tildele dem en valgfri kortmarkør
 • Ny funktion: Det er nu muligt at skjule visninger, der ikke anvendes f.eks. “Grafer” eller “Rapport”
 • Mulighed for login med brugernavn eller email
 • Mulighed for at bestemme antallet af decimaler på graf akser
 • Mulighed for at anvende autoskalering på graf akser samtidig med at x-aksens skæring sættes til 0
 • På kortvisningen viser “Seneste registreringer” for et område nu også planlagte opgaver (én måned frem i tid)
 • Efter afslutning af en planlagt opgave vises formularen for den registrerede opgave
 • Farven af headeren for dialogboksen for alle registreringer indikerer nu status
 • Kalenderens dag- og ugevisning viser nu også aktiviteter i udenfor tidsrummet 06.00 - 18.00
 • Forbedret sikkerhed omkring Krügers brugere
 • “Admin” visning er ændret til “Indstillinger”. Navne på fanebladene under “Indstillinger” er ændret:
   - "Generelle indstillinger" ændret til "Generelt"
  - "Kunde indstillinger" ændret til "Licens"
  - "Bruger administration" ændret til "Brugere"
  - "Database indstillinger" ændret til "Database"
  - "Rediger målekanal data" ændret til "Måledata"
  - "Manuel målekanal data" ændret til "Indtastninger"
  - "Område indstillinger" ændret til "Områder"
  - "Dashboard setup" ændret til "Nøgletal"
  - "Rapport indstillinger" ændret til "Rapporter"
  - "DiVa opsætning" ændret til "DiVa"
  - "Graf redigering" ændret til "Grafer"
  - "Zone opsætning" ændret til "Temaer"
  - "Geus indberetning" ændret til "Jupiter"
 • Rettet fejl, hvor det var muligt at lave driftsregistreringer i fremtiden
 • Rettet fejl, hvor filtrering under grafvisning viser forkert graf.
 • Rettet fejl, hvor farverne på opgaver i kalenderens årsvisning blev vist forkert.
 • Rettet fejl, hvor DiVa anvendte forkert tidsopløsning (døgn i stedet for måned)
 • Rettet fejl, hvor dataopsamling fejler ved højere frekvens end 1 pr. time 
 • Diverse mindre fejlrettelser.
   

Q1

 • Mulighed for at oprette planlagte og registrerede opgaver
 • Ny funktion: “Opfølgning ved forfald” sikrer opmærksomhed på vigtige opgaver
 • Mulighed for at afslutte en enkelt opgave i en serie af planlagte opgaver
 • Nyt design af dialogboksen for opgaveserier: Dialogboksen indeholder bl.a. en oversigt over alle afsluttede opgaver i den pågældende serie
 • Mulighed for at oprette valgfrie målekanaler til manuel aflæsning indenfor et område
 • Mulighed for filtrere på område eller tema på kortvisningen
 • Mulighed for at oprette opgaver, der gentages sjældnere end hvert år (f.eks. hvert 3. år)
 • Ny funktion: Brugeren adviseres, hvis en ny opgave/registrering oprettes med mangelfuld information
 • Ny funktion “Temaer” giver brugeren let adgang til forudbestemte områder, dashboards, grafer og rapporter
 • Mere brugervenligt design af filtreringsmuligheder på aktivitets- og kalendervisningen
 • Filtreringen af aktivitetsvisningen sættes nu som standard til “Driftsregistreringer” og “Uafsluttede”
 • Filtreringen af kalendervisningen sættes nu som standard sat til “Opgaver” og “Uafsluttede”
 • Rettet fejl, der tillod opgaver med en varighed på flere dage
 • Rettet fejl, der nulstillede kalendervisningens periodevælger, når en ny opgave blev oprettet
 • Diverse mindre fejlrettelser
   


Forbedringer og rettelser udført i 2020 

Q4

 • Mulighed for at gemme måleraflæsninger i separate målekanaler
 • Mulighed for at oprette målerspecifikke QR koder, der sættes direkte på måleren
 • Mulighed for at blokere for, at eksterne kan registrere driftshændelser
 • Ny filtreringsmulighed: “Uafsluttede” under “Status”, der omfatter såvel “Ingen opfølgning” som "Opfølgning"
 • Flere filtreringsmuligheder på aktivitets- og kalendervisning (type, status og opretter)
 • Piechart på aktivitetsvisningen kan bruges til filtrering
 • Mulighed for at tilføje flere billeder til den samme driftsregistrering
 • Mulighed for at tilføje titler på akserne for en graf
 • Ny områdetype “Sektionsmåler” tilføjet. Synlig på samme zoomniveau som pejleboring og vandforsyningsboring
 • Oversigt over seneste opdateringer tilføjet
 • FAQ tilføjet (https://www.kruger.dk/watermanager-faq)
 • Seneste aktiviteter for et anlæg kan tilgås fra mobil interface til driftsregistrering
 • Område indgår i titlen på kalenderregistreringer, når “Alle områder” vises
 • Kalenderen viser registreringer i forskellige farver
  - Gul for driftsregistrering med opfølgning
  - Grå for afsluttet driftsregistrering
  - Blå for driftsregistreringer uden opfølgning
 • Opdaterede farver for kortmarkører for underanlæg:
  - Grøn for Vandforsyningsboring (ændret fra blå)
  - Blå for Sektionsmåler (ny)
  - Grå for Pejleboring (uændret)
 • Den enkelte registrering foretaget af DiVa er tilføjet et notefelt, der beskriver kriterierne for DiVa algoritmen. 
 • Forbedret admin interface til opsætning af områder
 • DiVa regel kan oprettes uden område
 • Forbedret beskrivelse af DiVa’s hændelser 
 • “Hjælp” ændret til “Om”
 • “Calculation forklaringer” flyttet fra “Hjælp” til “Målekanaler”
 • Demo site er oprettet
 • Rettet fejl, der tillod at tidspunkt og opretter for en aktivitet kunne overskrives, når den efterfølgende blev editeret
 • Rettet fejl der muliggjorde, at kortets ikoner skjulte opfølgningsmarkøren. 
 • Rettet fejl, der slettede notefeltet, når opgaver blev flyttet.
 • Rettet fejl, der ikke satte https som default ved redirect.
 • Rettet fejl, der muliggjorde oprettelse af opgaver med negativ varighed
 • Rettet fejl, der forhindrede at opgaver kunne oprettes med årlig gentagelse
 • Rettet fejl, der forhindrede at opgavegentagelser kunne vises på aktivitetsoversigten
 • Diverse mindre fejlrettelser
   

Q3

 • DiVa’s hændelser kan vises på kortvisningen 
 • Advarselstrekant for opfølgning kan vises på boringer (synlig på alle zoomniveauer)
 • Rettet fejl, der i visse situationer kunne forhindre DiVa i at køre
 • Diverse mindre fejlrettelser