WaterManager FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Anvendelse

Hvad er formålet med WaterManager?

WaterManager er udviklet med det formål at understøtte forsyningernes driftsfolk i deres daglige beslutninger, samtidig med at der indsamles viden, der kan danne grundlag for fremtidige forbedringer af såvel arbejdsgange som anlæg. 

Hvordan får jeg adgang til WaterManager?

Du skal oprettes som bruger. Du kan efterfølgende logge ind med dit brugernavn eller din email.

Hvordan bruger jeg opdelingen i områder?

Områder oprettes, så de repræsenterer forsyningens fysiske anlæg: Vandværk(er), boringer, pejleboringer, højdebeholder(e) og sektionsmålere. Områder kan imidlertid også anvendes til at repræsentere funktionelle enheder som f.eks.administration og ledningsnet.
Formålet med opdelingen er at give et hurtigt overblik over driftsregistreringer og opgaver inden for det enkelte område.

Hvordan kan jeg oprette driftsregistreringer eller planlagte opgaver, der ikke er knyttet til et bestemt område (f.eks. “Gennemgang af DDS system”)?

Vi anbefaler, at man opretter et funktionelt område “Administration”, der kan anvendes til driftsregistreringer og planlagte opgaver, der ikke er tilknyttet et specifikt område.

Kan jeg oprette driftsregistreringer/opgaver, der er knyttet til adresser eller koordinater?

WaterManager understøtter kun driftsregistreringer/opgaver, der er knyttet til områder, der er oprettet på forhånd. Det er således ikke muligt at knytte en driftsregistrering/opgave til en specifik adresse eller et koordinat. Vi anbefaler, at du i stedet opretter et funktionelt område f.eks. ledningsnet, hvor driftsregistreringer/opgaver kan tilknyttes.

Kan jeg oprette tematiserede visninger (f.eks. Vandværk A med tilhørende boringer)?

Ja, du kan oprette temaer og tilknytte relevante data (brugere, rapporter, grafer, dashboards og områder).

Når du har oprettet ét eller flere temaer vil det/de kunne vælges via filtreringsbjælken.

Kan jeg begrænse adgangen til data for visse brugere (f.eks. eksterne samarbejdspartnere)?

Ja, du kan oprette et særligt tema med netop de data, du ønsker at dele og efterfølgende tilknytte de pågældende brugere til det. 

Hvordan henter jeg data fra andre systemer ind i WaterManager?

Det afhænger af det specifikke system. Krüger tilbyder en række løsninger, der sikkert kan opsamle eller udveksle data.

Navigation 

Hvordan skifter jeg mellem forskellige visninger?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Geografi”, “Nøgletal”, “Aktiviteter”, “Kalender”, “Rapporter” eller “DiVa” fra oversigten. 

Bemærk, det er muligt at skjule visninger, der ikke bruges via. “Indstillinger”.

Hvordan ændrer jeg den viste periode?

I periodebjælken kan man definere den viste periode med en række knapper:
- “I dag” sætter periodevælgeren til dags dato
- “< ” reducerer den viste periode med et skridt svarende til periodevælgeren
- “> ” øger den viste periode med et skridt svarende til periodevælgeren
- Datovælgeren definerer startdatoen for den viste periode (evt. vælges også slutdato)
- Periodevælgeren definerer længden på den viste periode (hvis “Periode” er valgt, angives start- og slutdato med datovælgeren)

Hvordan filtrerer jeg den aktuelle visning?

I filtreringsbjælken kan du vælge forskellige filtreringer afhængig af den aktuelle visning:
- Tema (vises kun, hvis der er oprettet mindst ét tema)
- Type (observation, måleraflæsning, forbedringsforslag, audit, opgave eller DiVa)
- Område
- Status (uafsluttet, afsluttet, kræver opfølgning, ingen opfølgning)
- Opretter
- Dashboards (kun Nøgletalsvisning)
- Rapporter (kun Rapportvisning)
- Grafer (kun Grafvisning)
 

Geografivisning

Hvad viser geografivisningen?

Visningen giver et kort over alle oprettede områder i WaterManager.  

Hvad betyder den gule trekant på områderne?

Den gule trekant betyder, at mindst én registrering indenfor det pågældende område, der kræver opfølgning. 

Hvordan fjerner jeg de gule trekanter på områderne?

Find den eller de registrering(er), der er markeret med opfølgning.
Åbn registreringens pop-up vindue
Fjern afkrydsning af “Opfølgning” eller markér som “Afsluttet”.
 

Hvordan ser jeg alle boringer, pejleboringer og sektionsmålere på kortet?

Underanlæg vises normalt kun på højere zoom niveau (svarende til et lavere størrelsesforhold på kortet).
Zoom niveauet kan øges eller reduceres ved tryk på hhv. “+” og “-” i kortets øverste venstre hjørne.

Hvorfor ser jeg kun nogle boringer, pejleboringer og sektionsmålere på kortet (men ikke alle)?

Hvis mindst én registrering indenfor et underanlæg kræver opfølgning, vil det pågældende underanlæg vises på alle zoomniveauer.

Hvor kan jeg se en oversigt over aktiviteterne for et givet område?

Tryk på områdets kortmarkør.
Oversigten over områdets aktiviteter vises i højre side.

Aktivitetsvisning og kalender

Hvad viser aktivitetsvisningen?

Visningen giver en filtrérbar oversigt på listeform over alle registreringer og opgaver i WaterManager.  

Hvad viser kalendervisningen?

Visningen giver en filtrérbar oversigt i kalenderformat over alle registreringer og opgaver i WaterManager.

Hvad betyder den gule trekant på en driftsregistrering i aktivitetslisten?

Den gule trekant betyder, at der er foretaget en driftsregistrering, der kræver opfølgning.  

Hvad betyder ikonerne under aktiviteternes overskrifter?

Følgende ikoner benyttes på aktivitetslisten:
- Udfyldt afkrydsningsfelt betyder, at aktiviteten er afsluttet. 
- Fotografiapperatikon betyder, at aktiviteten indeholder et billede. 

Kan jeg vælge andre måder at sortere aktivitetslisten?

Nej, aktivitetslisten sorteres altid med den nyeste aktivitet øverst.

Hvordan eksporterer jeg aktivitetslisten?

I øverste højre hjørne af aktivitetslisten vælger du ikonet med de tre vandrette streger.
Vælg herefter “Download CSV (aktuel liste)” eller “Download CSV (alle registreringer)”.
Herefter starter download.

Hvordan tilføjer jeg en ny registrering eller opgave?

Tryk på “+”.
Derved åbnes popup vindue for ny opgave.
Udfyld felterne og tryk “Gem”.

Kan jeg se mine planlagte opgaver på listeform?

Ja, skift til aktivitetsvisning og filtrer på “Opgaver”, “Uafsluttet” og den ønskede periode.

Kan jeg vælge at se aktivitetslisten på tabelform?

Ja: i øverste højre hjørne af aktivitetslisten vælger du ikonet med de tre vandrette streger. Derefter vælger du “Vis som tabel”. På samme måde kan du skifte fra tabelvisning tilbage til visning som nyhedsstrøm. 

Kan jeg eksportere mine opgaver?

Ja, skift til aktivitetsvisning og filtrer på “Opgaver”, “Uafsluttet” og den ønskede periode.
I øverste højre hjørne af aktivitetslisten vælger du ikonet med de tre vandrette streger.
Vælg herefter “Download CSV”.
Herefter starter download.

Hvorfor har jeg ikke adgang til alle data (begrænset adgang)?

Hvis din brugerprofil er oprettet med begrænset adgang, har du kun adgang til de temaer, hvor du er tilknyttet. Din adgang til data kan ændres af en bruger med administrator rettigheder.

Driftsregistreringer

Hvilke typer driftsregistreringer kan jeg foretage?

Driftsregistreringer kan kategoriseres som “Observation”, “Måleraflæsning”, “Forbedringsforslag” eller “Audit”.

Hvordan tilføjer jeg en ny driftsregistrering (fra desktop)?

Under menubjælken “Aktiviteter” trykker du på “+”.
Derved åbnes pop-up vindue for ny driftsregistrering.
Udfyld felterne og tryk “Gem”.

Hvordan retter jeg en driftsregistrering (fra desktop)?

Driftsregistreringen markeres ved at trykke på den.
Herefter kan du åbne pop-up vinduet ved endnu et tryk på den markerede driftsregistrering.
Det er muligt at ændre driftsregistreringens ansvarlig, notefelt, afkrydsningsfelter, tidspunkt og tilføje et billede.
Øvrige felter kan ikke ændres.

Hvordan sletter jeg en driftsregistrering (fra desktop)?

Driftsregistreringen markerer du ved at trykke på aktiviteten.
Herefter åbner du driftsregistreringens pop-up vindue ved endnu et tryk.
Driftsregistreringen slettes ved tryk “Andet”, hvorefter du kan vælge “Slet” i menuen.

Hvordan angiver jeg, at en driftsregistrering kræver opfølgning (fra desktop)?

I driftsregistreringens popup vindue markerer du afkrydsningsboksen “Opfølgning”.

Hvordan angiver jeg, at en driftsregistrering er afsluttet (fra desktop)?

I driftsregistreringens popup vindue markerer du afkrydsningsboksen “Afsluttet”.

Hvordan tilføjer jeg et billede til en driftsregistrering (fra desktop)?

I driftsregistreringens popup vindue trykker du på feltet “Tilføj billede”.
Herefter kan du angive billedets placering ved brug af stifinder.
Afslut med “Gem”.

Kan man ændre navnet på den person, der har oprettet en driftsregistrering efterfølgende?

Nej (men man kan altid slette en registrering og oprette en ny).

Opgaver

Hvilke typer opgaver kan oprettes?

Du kan oprette en opgave som “Planlagt opgave” eller “Registreret opgave”:
- Planlagte opgaver repræsenterer fremtidige opgaver, der forventes udført
- Registrerede opgaver (afsluttede) repræsenterer historiske opgaver og tjener primært som dokumentation for udførte opgaver
- Registrerede opgaver (uafsluttede) repræsenterer forfaldne opgaver, som af den ene eller anden grund ikke er blevet udført
 

Hvordan tilføjer jeg en ny planlagt eller registreret opgave?

Under menubjælken “Kalender” trykker du på “+”
Derved åbnes pop-up vindue for ny registrering.
Udfyld felterne og tryk “Gem”.

Hvordan retter jeg en planlagt eller registreret opgave?

Du markerer opgaven på aktivitetslisten eller i kalenderen.
Herefter kan du åbne opgavens pop-up vindue ved endnu et tryk på den markerede opgave.
Det er muligt at ændre opgavens ansvarlig, notefelt, afkrydsningsfelter, tidspunkt og tilføje et billede.
Øvrige felter kan ikke ændres.  

Hvordan sletter jeg en planlagt eller registreret opgave?

Du markerer opgaven på aktivitetslisten eller i kalenderen.
Herefter åbnes registreringens pop-up vindue ved endnu et tryk.
Du sletter opgaven ved at trykke “Andet”, hvorefter du kan vælge “Slet” i menuen.

Hvordan afslutter jeg en planlagt opgave?

Du markerer den planlagte opgave på aktivitetslisten eller i kalenderen.
Herefter åbnes opgavens pop-up vindue ved endnu et tryk.
Du afsutter opgaven ved at trykke på “Afslut”, hvorefter pop-up vinduet for en afsluttet “Registreret opgave” åbner.
Tilføj evt. yderligere information og tryk “Gem”.
​​​​​​​Herved erstattes den tidligere planlagte opgave med en “Registreret opgave”, der er tidsstemplet med det aktuelle tidspunkt. 
 

Hvordan afslutter jeg en registeret opgave?

Du markerer den registrerede opgave på aktivitetslisten eller i kalenderen.
Herefter åbnes opgavens pop-up vindue ved endnu et tryk.
Afkrydsningsboksen “Afslut” markeres.
Afslut med “Gem”. 

Kan jeg fortryde at have afsluttet en planlagt opgave?

Ja. Når en planlagt opgave afsluttes, oprettes der en tilhørende “Registreret opgave”.
Hvis du fremsøger og sletter den registrerede opgave vil den oprindelige “Planlagte opgave” igen blive vist.

Hvordan kan jeg angive, at en planlagt opgave kræver opfølgning, hvis tidspunktet for forfald overskrides?

I den planlagte opgaves pop-up vindue markerer du afkrydsningsboksen “Opfølgning ved forfald”.
Hvis den planlagte opgave forfalder uden at være blevet afsluttet, genererer WaterManager automatisk en uafsluttet “Registreret opgave” markeret med opfølgning.
Det betyder altså, at opgaven på aktivitetslisten vil blive markeret med en gul opfølgningstrekant, og at det tilhørende område ligeledes markeres på kortvisningen.

Hvordan tilføjer jeg et billede til en opgave?

I opgavens pop-up vindue trykker du på feltet “Tilføj billede”.
Herefter kan du angive billedets placering ved brug af stifinder.
Afslut med “Gem”.

Kan jeg ændre overskriften på en opgave?

Ja: Du markerer opgaven på aktivitetslisten eller i kalenderen. Herefter åbnes registreringens popup vindue ved endnu et tryk. Herefter kan du ændre teksten ved at klikke/tappe på overskriften i den blå titelbjælke.

Hvordan udskriver jeg områdernes QR-koder?

Du kan downloade QR koderne for alle de oprettede områder som en samlet pdf fil.

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Indstillinger” fra oversigten. På menubjælken vælger du“Områder”.

Tryk på knappen “Eksportér QR koder”. 

Hvordan udskriver jeg QR-koder til brug for indtastning(er)?

Du kan downloade QR koderne til manuelle indtastninger som en samlet pdf fil.

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Indstillinger” fra oversigten.

På menubjælken vælges “Indtastninger”. Tryk på knappen “Eksportér QR koder”. 

Måleraflæsninger

Kan jeg vise manuelle aflæsninger på en kurve, bruge dem i nøgletalsberegninger og lade DiVa overvåge værdierne?

Ja, men først skal du oprette et målepunkt, som måleraflæsningerne kan tilknyttes.
Herefter er data tilgængelige i egen målekanal.

Hvordan opretter jeg et målepunkt (f.eks. en flowmåler), der aflæses manuelt?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Indstillinger” fra oversigten.
På menubjælken vælger du “Indtastninger”.
I feltet “Opret ny målekanal til manuelle registreringer (aflæsninger)” vælger du den pågældende område fra dropdown listen.
Herefter indtaster du målekanalens navn og enhed.
Afslut med “Opret målekanal”.

Kan jeg oprette flere målepunkter til manuelle aflæsninger indenfor samme område?

Ja, du kan oprette et (stort set) ubegrænset antal målepunkter.

Brugeradministration 

Hvordan gendanner jeg mit kodeord?

På login skærmbillede vælger du “Glemt kode?”.
Herefter indtaster du brugernavn/email og den anførte gendannelseskode.
Der sendes nu en email med et gendannelseslink til din emailkonto.
Klik på gendannelseslinket og vælg et nyt kodeord.

Som administrator hvordan tildeler jeg en bruger administrator rettigheder?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Brugere”
 • I feltet “Rediger bruger” vælger du den pågældende bruger fra dropdown listen
 • Herefter afkrydser du “Admin” boksen
 • Afslut med “Opdater bruger”

Som administrator hvordan opretter jeg nye brugere?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Brugere”
 • I feltet “Opret bruger” udfylder du felterne “Brugernavn”, “Email” og “Kode”
 • En ny bruger kan tildeles administratorrettigheder ved afkrydsning af “Admin” boksen
 • Afslut med “Opret bruger”
   

Som administrator hvordan sletter jeg en bruger?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Brugere” 
 • I feltet “Rediger bruger” vælger du den pågældende bruger fra dropdown listen
 • Du sletter brugeren ved at vælge“Slet bruger"

Som administrator, hvordan begrænser jeg adgang til data for udvalgte brugere?

I WaterManager kan du anvende temaer til at begrænse brugernes adgang til data. Temaer er en filtreret visning af WaterManagers elementer (se Hvordan opretter jeg temaer?)

En brugers adgang kan begrænses ved at trykke på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælge “Indstillinger” fra oversigten.
På menubjælken vælger du “Brugere”.
I feltet “Rediger bruger” vælger du den pågældende bruger fra dropdown listen.
Markér afkrydsningboksen for "Begrænset adgang".

Brugerprofiler med normal adgang har adgang til følgende visninger: 
- Temaer, hvor brugeren er tilknyttet.
- Temaer, hvor der ikke er tilknyttet andre brugere
- Ingen temafiltrering (viser alle data)

Brugerprofiler med begrænset adgang har kun adgang til visning af temaer, hvor de er tilknyttede.
 

Indstillinger

Hvordan får jeg adgang til indstillinger?

Du skal være oprettet som administrator (se brugeradministration).
Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
Vælg “Indstillinger” fra oversigten. 

Hvordan opretter jeg et nyt område (med kortmarkør)?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
Vælg “Indstillinger” fra oversigten.
På menubjælken vælger du “Områder”
I feltet “Opret område” udfylder du felterne “Navn”, “Breddegrad”, “Længdegrad”, “Beskrivelse” og “Markørtype”.
Afslut med “Opret område”.

Hvordan tilføjer jeg et foto til et område?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
Vælg “Indstillinger” fra oversigten.
På menubjælken vælger du “Områder”
I feltet “Rediger område” vælger du “Billede til beskrivelse”, hvorefter billedfilen kan udpeges med sædvanlig stifinder.

Hvordan finder jeg længde- og breddegrad for mine anlæg?

I Geus' nationale boringsdatabase (https://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp) kan du fremsøde UTM koordinater for de fleste anlæg.
UTM koordinaterne kan konverteres til længde- og breddegrad med denne omregner:
(https://www.engineeringtoolbox.com/utm-latitude-longitude-d_1370.html) 
 

Hvad er temaer?

Temaer er en filtreret visning af WaterManagers elementer. Temaer giver mulighed for at begrænse, hvilke data den enkelte bruger har adgang til, men kan også bruges til at give et overblik over udvalgte data (f.eks. kildeplads).

Rapporter, grafer, nøgletalvisninger, områder, DiVa og brugere kan tilknyttes ét eller flere temaer. 

Hvordan opretter jeg temaer?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
Vælg “Indstillinger” fra oversigten
På menubjælken vælger du “Temaer”
I feltet “Opret tema” udfylder du felterne “Navn”, “Adresse for daglig DiVa email”
 Afslut med “Opret tema”.

Når temaet er oprettet, vælger du temaet på dropdown listen under “Rediger tema”.
Herefter kan de ønskede brugere, rapporter, grafer, dashboards og områder tilknyttes under “Tema relationer”
Afslut med “Opdatér tema”.
 

Hvordan kan jeg aktivere eller skjule visninger for alle brugere ?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
Vælg “Indstillinger” fra oversigten
På menubjælken vælger du “Generelt”
Fjern markéring for de visninger, du ønsker at skjule

Kontakt
Produktejer
M: 2171 3882
E: [email protected]
WaterManager
Her får du en oversigt over de seneste opdateringer, vi har lavet på WaterManager.