Slambehandling

Fremtidens renseanlæg er energiproducerende. Vi tilbyder en komplet række af teknologier til slambehandling, der optimerer energiforbruget, maksimerer gasproduktionen og reducerer CO2-udslippet. Vi tilpasser løsningerne efter mængden og kvaliteten af slam og mulighederne for bortskaffelse osv. 
 

Hygiejnisering

Slam hygiejniseres for at slå sygdomsfremkaldende bakterier og vira ihjel, så slammet kan spredes på landbrugsjord uden hygiejniske restriktioner. Inden for hygiejnisering tilbyder vi løsninger til større biogas-produktion og reduktion af slammængden. 
 

Læs om de andre løsninger vi tilbyder til slambehandling nedenfor:

Biogas

Spildevandsrenseanlæg kan blive aktive medspillere i fremtidens energiforsyning. Udvindingen af biogas fra spildevandsslam med nye teknologier er så effektiv, at energineutrale renseanlæg står lige for døren, og fremtidens spildevandsrenseanlæg kan blive kraftvarmeværker, der producerer grøn energi til tusinder af husstande. Vi har fokus på de teknologier, der er byggestenene til energiproducerende renseanlæg. 


Gas Top - ny konstruktion håndterer biogassen
Krüger har lanceret et innovativt design af rådnetanke med en patentanmeldt, integreret gaskøler (Gas Top). Designet reducerer investerings- og driftsudgifter og forbedrer gaskvaliteten, reducerer skumoverløb og fungerer som flammespærre. Den har indbyggede rengørings- og vedligeholdelsesmuligheder, som forøger driftssikkerheden og reducerer udgifterne til drift og vedligeholdelse.

Udrådning

Slammets omfang og lugtgener kan reduceres ved ophold i en rådnetank, hvor slammet afvandes, koncentreres og bliver lettere at håndtere. Krüger tilbyder forskellige patenterede metoder til mesofil og termofil udrådning: rådnetanke, der udrådner primærslam og biologisk slam uden skumningsproblemer, BioTherm™, der er termofil udrådning af primær slam og biologisk overskudsslam, Memthane®, der er en anaerob membran bioreaktor og varmevekslere, der er specialdesignede til optimal opvarmning, nedkøling og varmegenvinding. Vi rådgiver også om kildesorteret organisk dagrenovation (KOD), eller i daglig tale - kildesorteret husholdningsaffald - hvor der er fokus på cirkulær økonomi med størst mulig energiudnyttelse og genanvendelse af affaldet. 

Slamafvanding

Behandling og genanvendelse af slam er en miljømæssig følsom og omkostningskrævende affære. Derfor følger vores avancerede teknologiske løsninger og effektive metoder slammets vej nøje og kombinerer miljø, økonomi og driftssikkerhed effektivt. 

Tørring og forbrænding

Med slamtørring bliver omfanget reduceret, samtidig med at slammet hygiejniseres. Det tørrede produkt har et tørstofindhold på mere end 90 pct. og kan opbevares på lager, bruges som gødning eller brændsel. Slammet kan forbrændes, hvis det ikke kan bruges, eller hvis transportomkostningerne er for store. Krüger rådgiver om de forskellige løsninger til tørring og forbrænding af slam, fx vores egne patenterede metoder: BioCo og Pyrofluid.

Kontakt
Arvid Bruhn
M: 2760 0383
E: [email protected]
Renseanlæg
Vi har i samarbejde med Frederikshavn Forsyning udviklet en løsning, hvor kapaciteten af slamhåndtering udvides med fokus på optimal ressourceudnyttelse. Dette har blandt andet ført til udviklingen af 3iEN-tanken, som er en multifunktionel slamlagertank.