Biologisk rensning af spildevand

Vi tilbyder en række effektive teknologier og løsninger inden for biologisk rensning som fjerner organisk stof, fosfor (P) og kvælstof (N).

Også inden for biologisk rensning af spildevand har vi en række unikke teknologier og løsninger, der kommer vores kunder til gavn.

  • Aerob
  • Anaerob
  • MBR
  • Biologisk fjernelse af kvælstof og fosfor
  • Doseringsudstyr

 

Aerob

AnoxKaldnes™ MBBR (moving bed biofilmreaktor) teknologi er baseret på biofilmprincippet. Teknologien udnytter fordelene ved aktivslam- og andre biofilmsystemer uden at blive begrænset af deres ulemper. Fleksibiliteten i vores patenterede teknologi gør det muligt nemt at opgradere eksisterende traditionelle aktivslamanlæg, således at disse også kan fjerne næringsstoffer ved hjælp af de eksisterende reaktorer på anlægget i stedet for at være nødt til at bygge nye betontanke.

Vi tilbyder følgende MBBR-løsninger: AnoxKaldnes™ MBBR, Kaldnes™, BAS™, Hybas™ og LagoonGuard™.

Biofiltrering
Biofiltrering benytter en bioreaktor med levende materiale til at nedbryde forurenende stoffer biologisk. Krüger tilbyder forskellige teknologier inden for biofiltrering, blandt andet Biosep™, BioSAF™(neddykkede beluftede filtre) og Biostyr™ (biologisk filtreringsproces).

Aktivt slam
I SBR-tankene (Slam Batch Reaktor) behandles spildevandet skiftevis med og uden luft. Ved den biologiske rensning synker slammet til bunds, og det rensede vand flyder ovenpå. Det bliver ledt over til en udligningtank, der fungerer som en holdeplads, før vandet ledes videre til et sandfilter. Krüger tilbyder blandt andet Ecobatch™: Slam batch reaktor (SBR).

Anaerob

A/O
A/O er en anaerob metode, der frigiver opløselig fosfor og optager ilt ved hjælp af fosforakkumulerede organismer. Samtidig omdannes ammoniak til nitrat. Det faste slam returneres til den anaerobe beholder, og det fosforholdige slam fjernes. 

 

A2/O
A2/O indarbejder en anoksisk zone, der reducerer nitratindholdet. En intern pumpe leder den nitratholdige væske fra det ene område til det andet.

MBR

En membranbioreaktor (MBR) er en ny tilgang til at måle bakteriesamfund ved hjælp af en membran, der adskiller biomasse og vand. Det giver unikke muligheder for at kontrollere bakterierne og få en særdeles effektiv rensning af vandet. 

Membran-filtre, MBR, er en tynd hinde med ultrafine porer, som sikrer, at vandet, der siver gennem membranen, er helt klart og partikelfrit. 

Memthane®
Memthane® er en anaerob membran bioreaktor (AnMBR), som maksimerer produktionen af vedvarende energi, samtidig med at den producerer spildevand af høj kvalitet, som kan blive genbrugt eller udledt direkte i kloakken. Denne teknologi kan bruges til høj koncentreret industrielt spildevand. 

Biologisk fjernelse af kvælstof og fosfor

Rejektvandbehandling med ANITA™Mox

ANITA™ Mox rejektvandbehandling anvendes til kvælstoffjernelse fra rejektvand efter slamudrådning: rejektvandet indeholder typisk høj mængde af NH4, men meget lidt kulstof og kan derfor være dyrt at rense med konventionel nitrifikation/denitrifikation. ANITA™ Mox består også af nogle bæremedier med en særligt stor overflade, hvor Annamox-bakterier trives. Cirka 10 procent podes i forvejen i en biofarm, så processen kan komme hurtigt i gang.

Biodenipho™ processen reducerer indholdet af kvælstof og fosfor i spildevandet til et minimum og reducerer samtidig de organiske stoffer (BOD), ammoniak og suspenderede stoffer betydeligt. 

Biodenitro™ er en unik spildevandsbehandlingsproces, der kombinerer et funktionelt design med fleksibilitet og tilpasningsvenlig drift. Processen er i drift på mere end 300 anlæg verden over, med anlægsstørrelser op til 750.000 PE.

Doseringsudstyr

Vi tilbyder samlede løsninger til kemikaliedosering, som er pålidelige, nøjagtige og lette at betjene. Krügers doseringsudstyr giver jer en fuldstændig samling af komponenter til færdige doseringsanlæg, som kan integreres med SRO. 

Kontakt
Arvid Bruhn
M: 2760 0383
E: [email protected]
Spildevandsservice
Med systematisk service og vedligeholdelse kan I reducere driftsomkostningerne og forlænge anlæggets levetid med op til 50%. Det er godt for såvel økonomi som miljø.